หน่วยที่ 1 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 1 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์ by Mind Map: หน่วยที่ 1 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์

1. 1.1 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์

2. 1.2 โครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์

3. 1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC

4. 1.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

5. 1.5 การออกแบบและเลือกใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

6. 1.6 การรีเซตไมโครคอนโทรเลอร์