วิเคราะห์และออกแบบระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิเคราะห์และออกแบบระบบ by Mind Map: วิเคราะห์และออกแบบระบบ

1. ความหมายของระบบ

1.1. องค์ประกอบของระบบ

2. วงการการพัฒนาระบบ

2.1. วงจรSDLC

3. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4. ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ