งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ by Mind Map: งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1. บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

1.1. ประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2. ยุคของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. บทที่ 2 อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. ชิ้นส่วนภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2. ชิ้นส่วนภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์

3. บทที่ 3 การถอดประกอบเครื่อง

3.1. การถอดเครื่องคอมพิวเตอร์

3.2. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

4. บทที่ 4 การติดตั้งระบบปฎิบัติการ

4.1. ระบบปฎิบัติการ Windows

4.2. การติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows

5. บทที่ 5 การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์

5.1. โปรแกรมประเภท Office

5.2. โปรแกรมประเภทเพื่อความบันเทิง

5.3. โปรแกรมป้องกันไวรัส

6. บทที่ 6 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

6.1. อาการต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์

6.2. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น