قرارگیری در مسیر صحیح

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
قرارگیری در مسیر صحیح by Mind Map: قرارگیری در مسیر صحیح

1. مقدماتی

1.1. توجیهی

1.1.1. چرا نتورک

1.1.1.1. موج الکترونیک

1.1.1.2. قدرت اهرم

1.1.1.3. قدرت تصاعد

1.1.2. چرا پنبه ریز

1.1.2.1. اعتبار و سوابق

1.1.2.2. مدیریت

1.1.2.3. محصولات

1.1.2.4. طرح درآمد

1.1.3. چرا شما

1.2. دلیل و هدف

1.2.1. چرخه ادراک

1.2.1.1. قدرت بیان

1.2.1.2. تفکر

1.2.1.3. باور

1.2.1.4. تعهد

1.2.1.5. اقدام

1.2.1.6. نتیجه

1.3. تقویت قبلی ها

1.4. کارگاه (های) فروش

1.5. برنامه ریزی هفتگی

1.6. زمینه سازی ودعوت

1.7. نکات پیگیری

1.8. نکات پرزنتوری

2. جلسات هفتگی

2.1. گام های روی ریل بودن

2.2. دلایل شکست

2.3. تله ها

2.4. نگرش صحیح در شروع

3. آموزش ترینری