Versleer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Versleer by Mind Map: Versleer

1. stijlleer

1.1. beeldspraaktypen

1.1.1. vergelijking

1.1.1.1. beeld naast wat er mee bedoeld wordt

1.1.2. metafoor

1.1.2.1. personificatie

1.1.2.2. wat er mee bedoeld wordt vervangen door beeld

1.1.2.3. synesthesie

1.1.2.3.1. twee zintuigen samen

1.2. stijlfiguren

1.2.1. antithese

1.2.1.1. tegenstelling

1.2.2. eufenisme

1.2.2.1. verzachtend

1.2.3. hyperbool

1.2.3.1. overdrijving

1.2.4. paradox

1.2.4.1. schijnbare tegenstelling

1.2.5. retorische vraag

1.2.6. woordspeling

1.2.6.1. woord in 2 betekenissen gebruiken

2. metrum/versmaat

2.1. regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen

2.2. antimetrie

2.2.1. verbreking van regelmaat

2.3. elisie

2.3.1. lettergreep ingekort door klinker weg te laten

2.4. epenthetis

2.4.1. lettergreep toegevoegt.

2.5. scanderen

2.5.1. verdelen in versvoeten

2.5.2. jambe u-

2.5.3. trochee -u

2.5.4. anapest uu-

2.5.5. dactylus -uu

2.5.6. amfibfachys u-u

3. strofebouw en rijm

3.1. strofen

3.1.1. districhon

3.1.2. terzet

3.1.3. kwatrijn

3.1.4. sonnet= octaaf + sextet

3.2. rijm

3.2.1. herhaling van 1+ beklemtoonde klanken die niet ver van elkaar afstaan.

3.2.2. volrijm

3.2.2.1. alle beklemtoonde en onbeklemtoonde gelijk

3.2.3. assonantie/klinkerrijm

3.2.3.1. beklemtoonde klinkers gelijk

3.2.4. alliteratie

3.2.4.1. beginletters gelijk

3.3. rijmschema

3.3.1. gekruist rijm abab

3.3.2. omarmend rijm abba

3.3.3. gepaard rijm aabb

3.3.4. enjambement