อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต by Mind Map: อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

1. 1.อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)

1.1. 1. ไฟลัมชิโซไมโคไฟตา (PHYLUM SCHIZOMYCOPHYTA)

1.1.1. Employee

1.1.2. Employee

1.2. 2.ไฟลัมไซยาโนไฟตา (PHYLUM CYANOPHYTA)

1.2.1. Employee

1.2.2. Employee

2. อาณาจักรพืช (PLANT KINGDOM)

2.1. DIVISION BRYOPHYTA

2.1.1. Employee

2.1.2. Employee

2.2. DIVISION PSILOPHYTA

2.2.1. Employee

2.2.2. Employee

2.3. DIVISION LYCOPHYTA

2.3.1. Employee

2.3.2. Employee

2.4. DIVISION SPHENOPHTYA

2.5. DIVISION PTEROPHYTA

2.6. DIVISION CONIFEROPHYTA

2.7. DIVISION CYCADOPHYTA

2.8. DIVISION GINKGOPHYTA

2.9. DIVISION ANTHOPHYTA

3. อาณาจักรสัตว์ (KINGDOM ANIMALIA)

3.1. ไฟลัมพอริเฟอรา(PHYLUM PORIFERA)

3.1.1. Employee

3.1.2. Employee

3.2. ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)

3.2.1. Employee

3.2.2. Employee

3.3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส(PHYLUM PLATYHELMINTHES)

3.3.1. Employee

3.3.2. Employee

3.4. ไฟลัมนีมาโทดา(PHYLUM NEMATODA)

3.5. ไฟลัมแอนนิลิดา (PHYLUM ANNILIDA)

3.6. ไฟลัมอาร์โทรโปดา (PHYLUM ARTHROPODA)

3.7. ไฟลัมมอลลัสกา(PHYLUM MOLLUSCA)

3.8. ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (PHYLUM ECHINODERMATA)

3.9. ไฟลัมคอร์ดาตา (PHYLUM CHORDATA)

4. อาณาจักรโปรติสตา (PROTISTA KINGDOM)

4.1. ไฟลัมโปรโตซัว (PHYLUMPROTOZOA)

4.1.1. Employee

4.1.2. Employee

4.2. ไฟลัมคลอโรไฟตา (PHYLUM CHLOROPHYTA)

4.2.1. Employee

4.2.2. Employee

4.3. ไฟลัมคริโซไฟตา (PHYLUM CHRYSOPHYTA)

4.3.1. Employee

4.3.2. Employee

4.4. ไฟลัมฟีโอไฟตา (PHYLUM PHAEOPHYTA)

4.4.1. ราเมือก

4.5. ไฟลัมโรโดไฟตา (PHYLUM RHODOPHYTA)

4.6. ไฟลัมมิกไซไมโคไฟตา (PHYLUM MYXOMYCOPHYTA)

5. อาณาจักรฟังใจ (KINGDOM FUNGI)

5.1. DIVISION ZYGOMYCOTA

5.1.1. Employee

5.1.2. Employee

5.2. DIVISION ASCOMYCOTA

5.2.1. Employee

5.2.2. Employee

5.3. DIVISION BASIDIOMYCOTA

5.4. DIVISION DEUTEROMYCOTA