วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน by Mind Map: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

1. พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้

1.1. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

1.2. การโคลนนิ่ง

1.3. การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม

2. ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

2.1. ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์

2.2. ฟิสิกส์และเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน

2.3. การยศาสตร์

3. เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.1. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.2. เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.2.1. เซลล์ต้นกำเนิด

3.2.2. การบำบัดด้วยยีน

4. เทคโนโลยีชีวภาพ

4.1. การนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่ต้องการ

4.2. เทคโนโลยีการหมักเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

4.3. แบ่งได้ 4 สาขา สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา สาขาเคมี สาขาอณูพันธุศาสตร์

4.4. การผลิตวัคซีน

4.5. การผสมเทียมกับภาวะมีบุตรยาก

4.6. เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

4.7. GMOs

4.8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

5. ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์

5.1. กฎของเมนเดล (กฎของการแปรผัน)

5.2. ยีนและโครโมโซม

5.3. DNA

5.4. RNA

5.5. การสังเคราห์โปรตีน