พืชGMOs

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พืชGMOs by Mind Map: พืชGMOs

1. ตัวอย่างของพืชGMOs

1.1. ถั่วเหลืองGMOs

1.2. มะละกอGMOs

1.3. มะเขือเทศGMOs

1.4. ฝ้ายGMOs

1.5. พริกหวานGMOs

1.6. มันฝรั่งGMOs

1.7. ข้าวGMOs

2. ข้อเสียของพืชGMOsเช่นอาจเกิดสารภูมิแพ้ และอาจทำให้เกิดสุด ยอดแมลง(super bug) หรือสุดยอดวัชพืช(super weed)

2.1. Organize christmas office party

2.2. Task #2

2.3. Task #3

3. ทำพืชGMOsพื่อที่จะให้พืชชนิดนั้นมัลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการ

3.1. Set up dentist appointment

3.2. Task #2

3.3. Task #3

4. พืชGMOsคือพืชที่ได้รับการคัดเลือกเลือกให้มาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

4.1. Order picture frames

4.2. Task #2

4.3. Task #3