ธรรมชาติของวรรณคดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมชาติของวรรณคดี by Mind Map: ธรรมชาติของวรรณคดี

1. ๑.เป็นศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยคำที่เรียกว่า "วรรณศิลป์"

1.1. อารมณ์สะเทือนใจ

1.1.1. อารณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกิ

1.1.2. รัก ชอบ โกรธ เกลียด ขบขัน กล้าหาญ โศกเเศร้า

1.2. ความนึกหรือจินตนาการ

1.2.1. เป็นภาพในจิตใจของผู้เขียน

1.2.1.1. อารมณ์สะเทือนใจ + ประสบการณ์ + ความคิดฝัน

1.2.2. มีลักษณะผลทางบวกมากกว่าทางลบ

1.2.3. วิธีการ

1.2.3.1. บรรยายความนึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา

1.2.3.2. บรรยายความนึกคิดโดยใช้โวหารอุปมาหรือสัญลักษณ์

1.2.3.2.1. มีการตีความ

1.2.3.3. บรรยายนึกในรูปบุคลาธิษฐาน

1.3. การแสดงออก

1.3.1. แสดงออกได้แนบเนียนและแจ่มแจ้งชัดเจน

1.3.1.1. ทัศนะ โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก การสร้างสัญลักษณ์

1.3.2. แสดงออกให้ผู้อ่านแลเห็นนาฏการ

1.3.2.1. เกิดความคิดนึก จินตนาการ และอารมณ์สะเทือนใจ

1.3.3. แสดงบุคลิกลักษณะของผู้แต่งเองอย่างเด่นชัด

1.3.3.1. ไม่ลอกเลียนศิลปกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้อื่น

1.4. ท่วงท่าที่แสดงออก

1.4.1. ท่วงท่าที่เป็นส่วนรวม

1.4.1.1. เป็นศิลปะเฉพาะกลุ่ม

1.4.2. ท่วงท่าที่เป็นเฉพาะตน

1.4.2.1. บ่งเฉพาะนักเขียนแต่ละคน

1.4.2.1.1. แนวคิด

1.4.2.1.2. การถ่ายทอดอารมณ์

1.4.2.1.3. การใช้ประโยค

1.4.2.1.4. การใช้ภาษา

1.5. กลวิธีในการแต่ง

1.5.1. ร้อยกรอง

1.5.2. ร้อยแก้ว

1.6. องค์ประกอบ

1.6.1. เนื้อหา

1.6.2. รูปแบบ

2. ๒.ย่อมเกิดจากแรงบันดาลใจ

2.1. วีรกรรมของบุคคลหรือคณะบุคคล

2.1.1. การต่อสู้ การศึกสงคราม

2.2. ศาสนาและปรัชญา

2.2.1. เครื่องชี้นำวิถีชีวิตของคน

2.3. ความผันผวนทางการเมืองและสังคม

2.3.1. กำหนดความคิดและอารมณ์

2.4. ชีวิต

2.4.1. เหตุการณืในชีวิต

2.5. ธรรมชาติ

2.5.1. มนุษย์ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้

2.6. วรรณคดีและวรรณกรรม

2.6.1. กวี/นักเขียนได้อ่านหรือฟัง

2.7. ประเพณีหรือวรรณกรรมต่าๆ

2.7.1. เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.8. เสียงต่างๆ

2.8.1. เกิดจากธรรมชาติ

3. ๓.มีความสัมพันธ์กับศิลปะสาขาอื่น

3.1. คีตกรรม

3.1.1. เสียง

3.2. นาฏกรรม

3.2.1. การแสดง

3.3. จิตรกรรม

3.3.1. วาด

4. ๔.วรรณคดีมีโครงสร้าง

4.1. ร้อยกรองสั้นๆ

4.1.1. เป็นแนวคิดสั้น สะเทือนใจแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง

4.2. เรื่องสั้น

4.2.1. แก่นความคิดมีเพียงอันเดียว

4.3. กลอนบทละคร

4.3.1. คล้ายเรื่องสั้น แต่ซับซ้อนมากกว่า

4.4. โคลงนิราศ

4.4.1. ชมบ้านชมเมือง สั่งฝากนาง

5. ๕.