The Information Cycle

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
The Information Cycle by Mind Map: The Information Cycle

1. Research and information to different disciplines

1.1. มนุษยศาสตร์

1.1.1. จุดประสงค์ : ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความหมายของเหตุการณ์ของแต่ละบุคคล,ประชาชน,งานความคิดสร้างสรรค์

1.1.1.1. ระเบียบการวิจัย : คุณภาพ

1.1.1.1.1. ตัวอย่างสารสนเทศทุติยภูมิและตติยภูมิ หนังสือ,วารสาร,บทความ,หนังสือคู่มือ,หนังสืออ้างอิง

1.1.2. ระเบียบการวิจัย : คุณภาพ

1.1.3. ตัวอย่างสารสนเทศปฐมภูมิ งานสร้างสรรค์,ไดอารี่,จดหมาย,บทสัมภาาณ์,ภาพข่าว

1.1.4. ตัวอย่างสารสนเทศทุติยภูมิและตติยภูมิ หนังสือ,วารสาร,บทความ,หนังสือคู่มือ,หนังสืออ้างอิง

1.2. วิทยาศาสตร์

1.2.1. จุดประสงค์ : สังเกตการณ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

1.2.2. ระเบียบการวิจัย : คุณภาพ

1.2.3. ตัวอย่างสารสนเทศปฐมภูมิ ผลการทดลอง การวิจัยและการทดลองทางคลินิก

1.2.4. ตัวอย่างสารสนเทศทุติยภูมิและตติยภูมิ หนังสือ บทความ วารสาร ตำรา และวัสดุอ้างอิง

1.3. สังคมศาสตร์

1.3.1. จุดประสงค์ : จะมีปฏิสัมพันธ์เข้าใจปัญหาและเข้าใจการแก้ปัญหากลุ่มสังคม

1.3.2. ระเบียบการวิจัย : เชิงปริมาณ ,คุณภาพ

1.3.3. ตัวอย่างสารสนเทศปฐมภูมิ สถิติของมนุษย์ การสำราจสำมะโนประชากร ข้อมูลพฤติกรรมผลของการทดลอง

1.3.4. ตัวอย่างสารสนเทศทุติยภูมิและตติยภูมิ หนังสือ บทความ วารสาร ตำรา และวัสดุอ้างอิง

2. Research cycle

2.1. วัสดุอ้างอิง

2.1.1. ข้อเท็จจริงพื้นฐานและภาพรวมของหัวข้อ

2.2. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

2.2.1. บทสัมภาษณ์และรายละเอียดจากเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำบทบรรณาธิการซึ่งเป็นบทที่แสดงทัศนะที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น

2.3. หนังสือ

2.3.1. ความเป็นมาและข้อมูลในเชิงลึก

2.4. บทความทางวิชาการ

2.4.1. การวิจัยทางวิชาการและการวิเคราะห์

3. Types of Sources

3.1. คำนิยามของสารสนเทศปฐมภูมิ

3.1.1. คำนิยาม

3.1.1.1. เอกสารต้นฉบับที่สร้างขึ้นหรือมีประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3.1.2. ลักษณะ

3.1.2.1. สังเกตจากประสบการณ์ตรงร่วมกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงผ่านมุมมองที่ต่างกัน

3.1.3. ตัวอย่าง

3.1.3.1. บทสัมภาษณ์ รายงาน การศึกษา ภาพข่าว สมุดบันทึกของคนในเหตุการณ์

3.2. คำนิยามของสารสนเทศทุติยภูมิ

3.2.1. คำนิยาม

3.2.1.1. ประเมินวิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

3.2.2. ลักษณะ

3.2.2.1. มักเขียนหลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งจะมีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3.2.3. ตัวอย่าง

3.2.3.1. บทความวารสาร บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์วรรณกรรม หนังสือชีวประวัติ

3.3. คำนิยามของสารสนเทศตติยภูมิ

3.3.1. คำนิยาม

3.3.1.1. ข้อมูลที่ชี้แนะแหล่งที่อยู่ของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

3.3.2. ลักษณะ

3.3.2.1. อ้างอิงผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือสำหรับสืบค้นจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ

3.3.3. ตัวอย่าง

3.3.3.1. สารานุกรม ดัชนี เอกสารอ้างอิง ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

4. A Timeline of Information

4.1. นาที

4.1.1. โทรทัศน์,วิทยุและข่าวทางอินเตอร์เน็ต รายงานข้อเท็จจริงพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ตรวจสอบ

4.2. ชั่วโมง

4.2.1. ประชาชนเริ่มมีการสนทนา วิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4.3. วัน

4.3.1. ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

4.4. สัปดาห์

4.4.1. นิตยสารข่าว มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น เว็บไซต์ต่างๆ เช่น ห้องสนทนา บล็อกต่างๆจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่มีอคติ

4.5. เดือน

4.5.1. 1 เดือน หลังจากเหตุการณ์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาแตกต่างกัน เริ่มการวิจัยและศึกษาหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บทความทางวิชาการที่ปรากฎในวารสารวิชาการซึ่งเน้นการเขียนแบบวิเคราะห์มากขึ้น

4.6. งานวิจัยทางวิชาการ และ การวิเคราะหืการผลิต

4.6.1. เมื่อเวลาผ่านไปมีการสรุปข้อเท็จจริงและภาพรวมของเหตุการณืที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และเอกสารอ้างอิงออนไลน์ เช่น สารานุกรมและพจนานุกรม

5. สมาชิก

5.1. นางสาว เกศศิณี ภูพลผัน 573080625-5

5.2. นางสาว ศุภิสรา หมั่นหินลาด 573080067-3

5.3. นางสาว สุภาภรณ์ บางละมาต 573080071-2

5.4. นางสาว ภัทรสุดา อุปมะ 573080709-9

5.5. นางสาว เจนจิรา ชินเนหันหา 573080456-2

5.6. นางสาว สิริลักษณ์ จูมวงศ์ 573080716-2