สัมพันธภาพในครอบครัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สัมพันธภาพในครอบครัว by Mind Map: สัมพันธภาพในครอบครัว

1. สุขภาพจิตในครอบครัว

1.1. บรรยากาศในครอบครัว

1.1.1. ความรักความอบอุ่น

1.1.2. ความเอื้ออาทร

1.1.3. ความผูกพัน ห่วงใย

1.1.4. เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน

1.1.5. หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว

1.1.6. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

1.2. ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรและทัศนคติของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู

1.3. สภาพที่อยู่และสภาพสิ่งแวดล้อม

1.4. ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลในครอบครัว

2. ความหมาย

2.1. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่อาศัยอยู่รวมกันในครอบครัวเดียวกัน

3. สัมพันธภาพที่ดี

3.1. การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัว

3.2. มีเวลาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน

3.3. มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างดี

3.4. มีความศรัทธาต่อศาสนา

3.5. มีสมรรถนะในการจัดการกับวิกฤตการณ์ของครอบครัวได้ดี

4. ผลกระทบจากสัมพันธภาพที่ไม่ดี

4.1. ขาดความสุข ไม่ปรองดอง เกิดความห่างเหิน นำไปสู่ความแตกแยกในครอบครัว

4.2. ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ และสุขภาพทั้งด้านกายและจิต

4.3. มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เที่ยวเตร่ ติดสารเสพติด เล่นการพนัน เป็นต้น