Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลไม้ by Mind Map: ผลไม้

1. กล้วย

1.1. กล้วยหอม

1.2. กล้วยน้ำว้า

1.3. กล้วยเล็บมือนาง

2. อ้อย

3. ส้ม

3.1. ส้มเขียวหวาน

3.2. ส้มจี๊ด

3.3. ส้มโชกุน

3.4. ส้มสายน้ำผึ้ง

4. องุ่น

4.1. องุ่นแดง

4.2. องุ่นเขียว

5. มะม่วง

5.1. มะม่วงอกร่อง

5.2. มะม่วงน้ำดอกไม้

5.3. มะม่วงฟ้าลั่น

5.4. มะม่วงเขียวเสวย

6. ทุเรียน

6.1. หมอนทอง

6.2. ก้านยาว

7. สับปะรด

8. แตงโม

9. เงาะ