Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขนมไทย by Mind Map: ขนมไทย

1. ทองหยิบ

2. ทองหยอด

3. ฝอยทอง

4. ขนมชั้น

5. ขนมเปีกปูน

6. วุ้น

6.1. วุ้นกะทิ

7. ขนมเบื้อง

8. รวมมิตร

9. ลอดช่อง

10. กลอย

11. ทับทิม

12. ขนมถ้วย

13. ขนมไหว้พระจัทร์