Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลไม้ by Mind Map: ผลไม้

1. กล้วย

1.1. กล้วยหอม

1.2. กล้วยน้ำว้า

2. ส้ม

2.1. ส้มโชกุล

2.2. ส้มเช่ง

3. องุ่น

3.1. องุ่นไร้เม็ด

3.2. องุ่นเเดง

4. ฝรั่ง

5. ทุเรียน

5.1. ก้านยาว

5.2. หมอนทอง

5.3. ชนี

6. เเตงโม

7. แคนตลูป

8. มะพร้าว

8.1. มะพร้าวออ่น

8.2. มะพร้าวน้ำหอม

8.3. มะพร้าวแก่