Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลไม้ by Mind Map: ผลไม้

1. มะม่วง

1.1. มะม่วงน้ำดอกไม้

1.2. มะม่วงฟ้าลั่น

1.3. มะม่วงอกร่อง

2. มะพร้าว

2.1. มะพร้าวน้ำหอม

3. ทุเรียน

3.1. ทุเรียนหมอนทอง

3.2. ทุเรียนก้านยาว

3.3. ทุเรียนชะนี

4. ส้ม

4.1. ส้มโอ

4.2. ส้มแป้น

5. มังคุด

6. สตอเบอรี่

7. กล้วย

7.1. กล้วยน้ำว้า

7.2. กล้วยหอม

7.3. กล้วยไข่

7.4. กล้วยเล็บมือนาง

8. เงาะ

8.1. เงาะบ้าน

8.2. เงาะโรงเรียน

9. ลูกพีช

10. กีวี่

11. องุ่น

11.1. องุ่นแดง

11.2. องุ่นเขียว