Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สัตว์ by Mind Map: สัตว์

1. สัตว์ปีก

1.1. ค้างคาว

1.2. นกฮูก

1.3. นกเอี้ยง

1.4. ผีเสื้อ

1.5. ยุง

1.6. เหยี่ยว

1.7. นกพิราบ

1.8. แมลงวัน

1.9. แมลงเต่าทอง

2. สัตว์บก

2.1. ช้าง

2.2. แมว

2.3. ม้า

2.4. หมา

2.5. เสือ

2.6. ไก่

2.7. ยีราฟ

2.8. ยีราฟ

2.9. ลิง

2.10. หนู

2.11. กระต่าย

2.12. หมู

2.13. มด

3. สัตว์เลื้อยคลาน

3.1. งู

3.2. กิ้งกือ

3.3. กิ้งก่า

3.4. หนอน

3.5. ไส้เดือน

4. สัตว์น้ำ

4.1. ม้าน้ำ

4.2. วาฬ

4.3. กุ้ง

4.4. หอย

4.5. ปู

4.6. แมวน้ำ

4.7. แมงกะพรุน

4.8. แมงดาทะเล

4.9. ปลิง

4.10. ปลิง

4.11. กั้ง

4.12. ปลาซิว

4.13. ฉลาม

5. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

5.1. จระเข้

5.2. กบ

5.3. อึ่งอ่าง

5.4. เต่า

5.5. ตัวเงินตัวทอง

5.6. ซาลาแมนเดอร์