บ้านเลขที่ 45/223 หมู่ 2 ซอยเปรมฤดี ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บ้านเลขที่ 45/223 หมู่ 2 ซอยเปรมฤดี ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี by Mind Map: บ้านเลขที่ 45/223 หมู่ 2 ซอยเปรมฤดี  ถนนศรีวิชัย  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. การพยาบาล

1.1. 1.แนะนำดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส

1.2. 2.แนะนำตรวจสุขภาพประจำปี ปีละครั้ง

1.3. 3.พักผ่อนให้เพียงพอ

2. นาย กิตติพงศ์ คงวิจิตร อายุ 40 ปี

2.1. สุขภาพดี

2.2. ข้อวินิจฉัยส่งเสริม

2.2.1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่

2.2.1.1. การพยาบาล

2.2.1.1.1. 1.แนะนำดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส

2.2.1.1.2. 2.แนะนำตรวจสุขภาพประจำปี ปีละครั้ง

2.2.1.1.3. 3.พักผ่อนให้เพียงพอ

3. นาง ชูศรี คงวิจิตร อายุ 71 ปี

3.1. U/D CKD stage 3,HT,DLP,DM,SLE

3.1.1. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

3.1.1.1. 1ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคไตวายเรื้อรัง

3.1.1.1.1. การพยาบาล

3.1.1.2. 3ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคเบาหวาน

3.1.1.2.1. การพยาบาล

3.1.1.3. 2เกิดภาวะซีดเนื่องจากไตสูญเสียหน้าที่

3.1.1.3.1. การพยาบาล

3.1.1.4. 4ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง

3.1.1.4.1. การพยาบาล

3.1.1.5. 6เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

3.1.1.5.1. คัดกรอง 2Q = 0 คะแนน (ปกติ) คัดกรอง 8Q = 1 คะแนน (มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย)

3.1.1.6. 5ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรค SLE

3.1.1.6.1. การพยาบาล

3.1.1.7. 7 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม เนื่องจาก ขาดความรู้ถึงวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก การเคลื่อนไหวและการมองเห็นบกพร่อง

3.1.1.7.1. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มโดยการใช้แบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม Morse ได้ 40 คะแนน (มีความเสี่ยงต่อการลื่น/ตก/หกล้ม)

3.1.1.8. 1. Atenolol 50 mg 0.5 tab ๏ OD pc 2. Atorvastatin 40 mg 0.5 tab ๏ OD hs วันคู่ 3. Clopidogrel 75 mg 1 tab ๏ OD pc เช้า 4. Doxazocin 2 mg 1 tab ๏ bid pc 5. Ferrous fumarate 200 mg 1 tab ๏ tid pc 6. Folic acid 5 mg 1 tab ๏ OD pc เช้า 7. Glipizide 5 mg 1 tab ๏ OD ac 8. Losartan potassium 100 mg 1 tab ๏ OD pc เช้า 9. Manidipine 20 mg 0.5 tab๏ OD pc เช้า 10. Metformin 850 mg 1 tab ๏ bid pc 11. Vitamin B complex 1 tab ๏ tid pc 12. Hydroxychloroquine 200 mg 1 tab oral OD hs 13. Prednisolone 5 mg 0.5 tab oral OD pc เช้า 14. Gabapentin 100 mg 2 capsule oral OD hs 15. Calciferol 20000 U (vitamin D2 ) 1 capsule oral OD ทุกวันพุธ 16. Calcium carbonate 1500 mg 0.5 tab oral OD pc 17. SOD bicarbonate 300 mg (sodamint) 2 tab oral bid pc

3.1.2. ยาที่ได้รับ

3.2. - GFR =52.6 ml/min/1.73 m CKD stage 3 O - Urine microalbumin 164.40 U/day (0 – 20 U/day) - BP ครั้งที่ 1 154/78 mmHg PR=62 /min ครั้งที่ 2 151/74 mmHg PR=62 /min - DTX 142 mg/dl Hct 26.8% PE : conjunctiva mild pale ,pitting edema 2+

4. นางสาว อรชร คงวิจิตร อายุ 49 ปี

4.1. สุขภาพดี

4.2. ข้อวินิจฉัยส่งเสริม

4.2.1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่

5. นาย เขี่ยนกวง แซ่ฟุ้ง อายุ 77 ปี

5.1. U/D HT,Hypothyroid

5.1.1. BP 108/71 mmHg PR 96/min

5.1.2. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

5.1.2.1. 1. ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง

5.1.2.1.1. การพยาบาล

5.1.2.2. 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรค hypothyroid

5.1.2.2.1. การพยาบาล

5.1.2.3. 3มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเนื่องจากการได้ยินลดลง

5.1.2.3.1. การพยาบาล

5.1.3. ยาที่ได้รับ

5.1.3.1. 1. Losartan potassium 100 mg 1 tab ๏ OD pc เช้า 2. Anhydrous levothyroxine 100 mcg 1 tab ๏ OD pc เช้า 3. calcium carbonate 1500 mg 1 tab ๏ bid pc 4. Simvastatin 10 mg 1 tab ๏ OD hs

6. เด็กชาย ทวิช คงวิจิตร อายุ 7 ปี

6.1. สุขภาพดี

6.2. ข้อวินิจฉัยส่งเสริม

6.2.1. ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในวัยเรียน

6.2.1.1. การพยาบาล

6.2.1.1.1. 1ส่งเสริมด้านการเรียน

6.2.1.1.2. 2ส่งเสริมกิจกรรมที่ชอบ

6.2.1.1.3. 3ส่งเสริมอาหารที่มีประโบชน์

6.2.1.1.4. 4.ส่งเสริมสัมพันธภาพ

7. ข้อวินิจฉัยระดับครอบครัว

7.1. ส่งเสริมสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ

7.1.1. การพยาบาล

7.1.1.1. 1.แนะนำการรับประทานอาหารและออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย

7.1.1.2. 2.แนะนำทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว

7.1.1.3. 3.ส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ PCU ศรีวิชัย