جلسه اول

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
جلسه اول by Mind Map: جلسه اول

1. حرکت

1.1. حرکت عددی

1.1.1. F12

1.2. move

1.2.1. W

1.3. rotate

1.3.1. E

1.4. scale

1.4.1. R

1.5. alt+pan

1.5.1. orbit

1.6. alt+ctrl+pan

1.6.1. زوم بدون پله

2. نغییر محور

2.1. F5

2.1.1. محوزX

2.2. F6

2.2.1. محور Y

2.3. F7

2.3.1. محور Z

2.4. تغییر صفحه

2.4.1. F8

3. قفل کردن شی

3.1. space bar

4. اندازه pivot

4.1. + یا-

5. انتخاب

5.1. q

5.2. همه

5.2.1. Ctrl+A

5.3. هیچکدام

5.3.1. Ctrl+D

5.4. معکوس

5.4.1. Ctrl+I

5.5. مشابه

5.5.1. Ctrl+q

5.6. اگر شی انتخاب باشد زوم میکند

5.6.1. z

5.7. Ctrl +click l

5.7.1. +

5.8. alt+click l

5.8.1. -

5.9. H

5.9.1. انتخاب بر اساس نام

5.10. window/crossing

5.10.1. در صورت انتخاب کل شی باید در کادر باشد

6. تب file

6.1. new

6.1.1. فایل جدید

6.1.1.1. حتما اولش save شود

6.2. reset

6.2.1. تنظیمات و فایل جدید

6.3. hold

6.3.1. حفظ تنظیمات در حافظه موقت

6.4. fetch

6.4.1. بازیابی hold

7. Group

7.1. attach

7.1.1. اضافه

7.2. detach

7.2.1. کم

7.3. explode

7.3.1. گروه وزیر گروه را میشکند

8. تب custumize

8.1. custumize UI and ...

8.1.1. قیافه فضا را عوض میکند

8.2. unit set up

8.2.1. تنظیم واحد

8.3. Prefrence

8.3.1. general

8.3.1.1. scence undo

8.3.1.1.1. تعداد ctrl=z

8.3.2. file

8.3.2.1. autobackup

8.3.2.1.1. تعداد اسم و زمان backup

8.3.3. viewport

8.3.3.1. choose driver

8.3.3.1.1. direct 3d

9. link

9.1. رابطه یکطرفه بین اشیا

9.2. جسم اول فرزند

9.2.1. جسم دوم پدر

10. F3

10.1. wire frame حالت

11. F4

11.1. دیدن سگمنتها-