การเรียนการสอน (21st Century Skills)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนการสอน (21st Century Skills) by Mind Map: การเรียนการสอน            (21st Century Skills)

1. การเตรียมผู้เรียน

1.1. ต้องมีการกำหนดข้อตกลงในกิจกรรมการเรียนการสอน

1.2. ต้องมีความสามารถในการใช้การเรียนการสอนแบบใหม่

1.3. น.ศ. ต้องเข้าใจหลักการเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

2. การเตรียมผู้สอน

2.1. อาจารย์ต้องผ่านการอบรมในเบื้องต้น

2.2. อาจารย์ต้องมีความเข้าใจในทักษะการสอนแบบใหม่

2.3. อาจารย์ต้องมีเวลาให้นักศึกษา

2.4. พัฒนาอาจารย์ด้านการใช้ IT ใหม่ๆอยู่เสมอ

3. การเตรียมสิ่งสนับสนุน

3.1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3.2. ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยี่

3.3. สือการสอน/เอกสารประกอบการสอนที่จะนำ/คลังข้อสอบ

4. แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

4.1. ปรับปรุงระบบ Internet ของวิทยาลัย

4.2. อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจแนวทางการพัฒนาผู้เรียน

4.3. ชี้แจงประโยชน์และความสำคัญของการเรียนการสอนแบบใหม่ให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจ

5. ข้อดี

5.1. กระตุ้นสิ่งเรียนรู้แปลกใหม่ทันสมัยกับผู้เรียน

5.2. เหมาะกับสังคมของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่เพียงแต่ในห้องเรียน

5.3. ผู้เรียนมีความเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มากขึ้น

5.4. สื่อ multimedia ช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ นศ. เข้าใจการเรียนการสอนมากขึ้น

6. ปัญหาในการเรียนการสอน (21 Century Skills)

6.1. อาจารย์บางส่วนยังติดวิธีการสอนแบบเดิมอยู่

6.2. น.ศ. บางกลุ่มให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยอยู่ เนื่องจากยังติดอยู่กับกิจกรรมการเรียนแบบเดิม

6.3. internet ช้า

6.4. ผู้สอนไม่เก่ง IT