การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

1. การเตรียมผู้สอน

1.1. ประชุม/อบรม/เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1.2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียน

2. การเตรียมผู้เรียน

2.1. อบรมให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

2.2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. การเตรียมสิ่งสนับสนุน

3.1. การให้บริการแหล่งเรียนรู้/ค้นคว้า

3.1.1. อินเทอร์เนต(ความเร็ว ครอบคลุมพื้นที่)

3.1.2. ความพอเพียงของทรัพยากรในห้องสมุด

3.2. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

3.3. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ

4. แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

4.1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจในการปรับตัวสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

5. ข้อดี ข้อเสีย

5.1. ข้อดี

5.1.1. มีการพัฒนาในการใช้สื่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันสมัย เข้าใจง่ายระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียน

5.1.2. ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยในการจัดเก็บเอกสารการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล

5.1.3. การเรียนแบบ self directed learning ทำให้เกิดคุณลักษณะ Long life study ในตัวผู้เรียน

5.2. ข้อเสีย

5.2.1. การติดสื่อ และการไม่เข้าใจของสังคมครอบครัว

5.2.2. การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักศึกษาออกจากบทเรียนได้ง่าย

6. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

6.1. การออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน