Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Синтаксис by Mind Map: Синтаксис

1. Речення

1.1. Односкладні

1.1.1. граматична основа складається з одного головного члена

1.1.1.1. з головним членом-присудком;

1.1.1.1.1. Означено-особові

1.1.1.1.2. Неозначено-особові

1.1.1.1.3. Узагальнено-особові

1.1.1.1.4. Безособові

1.1.1.2. з головним членом-підметом

1.1.1.2.1. Називні

1.2. Двоскладні

1.2.1. просте речення, що складається з підмета і присудка, поєднаних предикативним зв’язком, та синтаксично залежних від них компонентів.