Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania by Mind Map: Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania

Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie

Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna

Normatywny i finalistyczny punkt widzenia

Woluntaryzm

Wiara w opatrzność

Koncentracja uwagi na państwie i władzy

Wiedza potoczna i wiedza naukowa

Przysłowia

Stereotypy

Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej

Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIXw. Za jej ojca uważany jest August Comte.

3 rewolucje w dziejach wiedzy o społeczeństwie

I oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury

II oddzielenie porządku społecznego od politycznego

III oddzielenie nauki od wartości

Socjologia jako dyscyplina naukowa

Kształtowanie się socjologii jako dyscypliny naukowej

Socjologia jako jedna z nauk społecznych

Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii

Socjologia współczesna

Socjologia współczesna a powojenna socjologia polska

Metody i narzędzia badawcze socjologii

Empiryczne poznawanie społeczeństwa

Narzędzia badawcze socjologa

Ankieta

Wywiad swobodny

Obserwacja

Źródła pisane

Eksperyment

Socjologia jako dyscyplina użyteczna praktycznie