Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania by Mind Map: Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania

1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie

1.1. Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna

1.1.1. Normatywny i finalistyczny punkt widzenia

1.1.2. Woluntaryzm

1.1.3. Wiara w opatrzność

1.1.4. Koncentracja uwagi na państwie i władzy

1.2. Wiedza potoczna i wiedza naukowa

1.2.1. Przysłowia

1.2.2. Stereotypy

2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej

2.1. 3 rewolucje w dziejach wiedzy o społeczeństwie

2.1.1. I oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury

2.1.2. II oddzielenie porządku społecznego od politycznego

2.1.3. III oddzielenie nauki od wartości

3. Socjologia jako dyscyplina naukowa

3.1. Kształtowanie się socjologii jako dyscypliny naukowej

3.2. Socjologia jako jedna z nauk społecznych

3.3. Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii

3.4. Socjologia współczesna

3.5. Socjologia współczesna a powojenna socjologia polska

4. Metody i narzędzia badawcze socjologii

4.1. Empiryczne poznawanie społeczeństwa

4.2. Narzędzia badawcze socjologa

4.2.1. Ankieta

4.2.2. Wywiad swobodny

4.2.3. Obserwacja

4.2.4. Źródła pisane

4.2.5. Eksperyment

5. Socjologia jako dyscyplina użyteczna praktycznie