Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU by Mind Map: BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU

Ontogeneza

to ogół przekształceń morfologicznych i fizjologicznych osobnika danego gatunku dokonujący się od chwili jego poczęcia w procesie rozmnażania aż do śmierci.

Etapy ontogenezy

Rozwój prenatalny

Etap postnaturalnego rozwoju progresywnego

Etap równowago- człowiek dorosły

Etap starości

Fazy rozwoju człowieka

zapłodnienie

rozwój płodowy

narodziny

wiek niemowlęcy

dzieciństwo

okres przedszkolny

okres szkolny

okres młodzieńczy

okres dojrzałości

okres starzenia się

starość

śmierć

Czynniki genetyczne wpływająca na rozwój człowieka

Zdrowie

jest to subiektywnie odczuwana pełnia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunk.ow środowiska.

Zdrowie jest warunkowane:, prawidłowym składem biochemicznym, harmonią i równowagą w środowisku wewnętrznym organizmu, procesy wzrostu, namnażanie i kształtowanie czynności poszczególnych komórek tkanek i narządów, mechanizmy obronności, immunologiczna reaktywność organizmu, harmonią i równowagą w środowisku przyrodniczym zewnętrznym, predyspozycją dziedziczno- rodzinną, podatnością osobniczą w określonym stanie chorobowym, uwarunkowanie odpowiednimi genami zawartymi w materiale chromosomalnym, mutacje w zakresie zapisy informacji genowych, mutageny środowiskowe, rtęć, pestycydy, detergrnty, dym papierosowy, metabolity grzybów niedoskonałych i pleśni, barwniki do włosów, rozpuszczalniki organiczne, półprodukty przemysłu chemicznego, związki konserwujące, związki impregnujące

Zależności między środowiskiem wewnętrznym organizmu a środowiskiem wewnętrznym

Komponenty środowiskowe zapewniają sprawność psychiczną, fizyczną i społeczną człowieka.

Komponenty środowiskowe, gleba, woda, powietrze, rośliny, zwierzęta, ludzie

Harmonijna równowaga wpływu środowiska zewnętrznego organizmu człowieka.