สาธารณรัฐประชาชนจีน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาธารณรัฐประชาชนจีน by Mind Map: สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. ราชวงศ์ของจีน

1.1. ราชวงศ์เซี่ย

1.2. ราชวงศ์ซัง

1.3. ราชวงศ์ฉิน

1.4. ราชวงศ์ฮั่น

1.5. ราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้น

1.6. ราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง

1.7. ราชวงศ์ซ่ง

1.8. ราชวงศ์หยวน

1.9. ราชวงศ์หมิง

1.10. ราชวงศ์ชิง

2. ที่ตั้ง

3. ประชากร

4. เมืองหลวง

4.1. ปักกิ่ง

5. รูปแบบการปกครอง

6. เขตการปกครอง

7. ธงชาติ

8. ชนชาติ

9. ภาษา

10. ศาสนา

10.1. ลัทธิขงจื้อ

10.2. ลัทธิเต๋า

10.3. ศาสนาอิสลาม

10.4. ศาสนาคริสต์

10.5. ศาสนาพุทธ

11. เงินตรา

12. ภูมิอากาศ

12.1. ภาคกลางและตะวันออกเฉียงใต้

12.1.1. อากาศอบอุ่น ค่อนข้างอบอ้าว มีฝนตกชุก

12.2. ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

12.2.1. อากาศแห้งแล้ง

12.3. ภาคใต้

12.3.1. อากาศกึ่งเขตร้อน ฝนตกตลอดปี ฤดูร้อนยาวนาน อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวสั้น อากาศเย็นสบาย

12.4. ภาคตะวันออกเฉียงใต้

12.4.1. มักเผชิญพายุใต้ฝุ่นในฤดูฝน ราวเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

13. สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีน

13.1. เข็มทิศ

13.2. ดินปืน

13.3. กระดาษ

13.4. แท่นพิมพ์