Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Suff Econ by Mind Map: Suff Econ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Suff Econ

traditional

พอประมาณ

เป้าหมายชีวิต (ประเวศ วะสี), ทำอะไรก็ได้ขอให้รวย, ทำลายสิ่งแวดล้อม, ขายผู้หญิง, ขายเด็ก, เศรษฐ = ความเจริญ, พอเพียง, จิตใจ, ปัญญา, สิ่งแวดล้อม สังคม, "สังคมไทยใช้ความรู้น้อย ใช้ระบบอำนาจเป็นใหญ่...เน้นระเบียบ การสั่งการและการควบคุม"

เข้าใจทุน, เงิน, เงินแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้, กลายเป็นตัวบอก, คุณค่า, ความสำเร็จ, ความเป็นมนุษย์, จุดหมายของชีวิต, คน, ทุนทางสังคม, ทรัพยากร

มีภูมิคุ้มกัน

เข้มแข็ง, กาย, ใจ, ความคิด

พึ่งตนเองได้, รอด, พอเพียง, ยั่งยืน

มีเหตุผล

ฐานข้อมูล

ความรู้

วิชาการ

วิธีคิด

ความรู้

คุณธรรม

สิ่งนี้คืออะไร, ความจริง, ความดี, ความเพียร, ความประหยัด, ความกรุณา, ความงาม, ศักดิ์ศรี

alternative

ฝ่าย

Pro

con, ใช้เงิน แปดพันล้านบาท, นิยามกว้าง, เป็นอะไรก็ได้, concept ที่มีอยู่แล้ว, sustainable bussiness, coroporate social responsibility, คนเอาไปแสวงหาประโยชน์, สร้างความชอบธรรมให้กับชนชั้น, เครื่องมือต้าน "ระบอบทักษิณ", รายงาน UNDP, เขียนโดยสำนักพระราชวัง

มิติ

อุดมการณ์, สะท้อน, worldview, อัตลักษณ์, ใหม่, สร้าง, เก่า, ย้ำ, ทำ, พันธกิจชาติ, แก้ปัญหา, คุกคาม, ทุนนิยม, ตลาดเสรี, บริโภคนิยม, demand, supply, ยึดโยง, คนในชาติ

พุทธทัศน์, วัตถุวิสัย, จิตวิสัย, ทางสายกลาง, ไม่ใช่, compromise between everything, ใช่, หลีกจากภาวะสุดโต่ง, กามสุขลิกานุโยค, อัตตกิลมถานุโยค

วาทกรรม, คืนอำนาจ, ชุมชน, ประชาชน, สิทธิ, ทรัพยากร, รื้อถอน, pure capitalism, ฟื้นฟู, มิติมนุษย์, เอื้ออาทร, วิถีไทย, เกษตรกรรม, ซื่อใส, ดีงาม, อุดมสมบูรณ์

การปฏิบัติสังคมวัฒนธรรม, โลกาภิวัฒน์, promote, ค่านิยมสากล, บวก, ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, สวล, ไม่บวก, เพราะเชิดชู "ตัวกู ของกู", individualism ปัจเจกชนนิยม, materialism วัตถุนิยม, competition แข่งขัน, science and tech., I buy, therefore I am, การสะสม เป็น "สิทธิ", ความเป็นอุตสาหกรรม, ความเป็นเมือง, เศรษฐกิจพอเพียง, balance

Economics

definitions

product

consume

ประสิทธิภาพ

การกระจาย

จัดสรร

ความสุข

ไม่

ควบคุม, ความอยาก, ความต้องการ, ความพอใจ

เชื่อมกับ

พุทธศาสนา

สันโดษ

โภชเนมัตตัญญุตา

เศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมมนุษย์

แผนพัฒน์

ฉบับสิบ

ฉบับสิบเอ็ด

princess mononoke

กระสุนในตัวหมูป่า

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วิญญาณต้นไม้

ในป่ามีวิญญาณป่า

วิญญาณใหญ่

วิญญาณน้อย

ความเกลียดชัง

เปลี่ยน, เทพเป็นปีศาจ, นาโกะ เทพหมูป่า

pride

ทุกอย่างเป็นกลางๆ แต่ความโลภ ความชังของมนุษย์ ทำให้มันมีปัญหา

สงครามคืออะไร

รอยมารคืออะไร

พลัง

ทำลายตัวเอง

ความตายคืออะไร

ของโมโกะ

ของโอโตโกะ

ของโมโร (เทพหมาป่า)

ของวิญญาณป่า

ชุมชนอีโบชิ (เมืองเหล็ก)

สงบสุข?

มีเหตุผล?

เท่าเทียม?

อยู่รอดในระยะยาว?

มีความรู้

มีคุณธรรม?

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน?, กันจากอะไร, อาวุธ=ภูมิคุ้มกัน?

ขับเคลื่อนด้วยอะไร, ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยอะไร

ชุมชนของอชิทากะ

Quote

เธอโดนสาปแล้วไง?

happy women make a happy village

โลกนี้ถูกสาปอยู่ด้วยความหิวโหย ความเอาเปรียบกันอยู่แล้ว

to see with eyes unclouded by hatred

fear and anger make it (demon inside you) grow faster

the forest spirit gives life and take life away

I remain, and contemplate my death

รอยมารจะฉีกกระชากวิญญาณของฉันเป็นชิ้นๆ และสุดท้ายจะปลิดชีวิตของฉัน

to kill a god, the trick is 'not to fear him'

everybody wants everything, that the way the world is!

วิธีการแก้ปัญหา

ซาน

อาชิทากะ, ไม่มีวิธีแก้ปัญหา มีแต่เป้าหมาย, เป็นคนดี อาจไม่พอที่จะแก้ปัญหา, ทุกข์ทน, แปลกแยก

อิโบชิ

เทพหมูป่า, the battle human will never forget, ตายดีกว่าจะอยู่อย่างขลาดเขลาและไร้เกียรติ

เทพหมาป่า, ปฏิกริยาต่อความเจ็บปวด (ถูกยิงเหมือนกันกับหมูป่า แต่ไม่กลายเป็น demon)

พวกลิง, ได้กินมนุษย์จะได้ความแข็งแกร่งของมนุษย์

forest spirit

รัฐบาลกลาง, พวกฉวยโอกาส

เนื้อหาที่จะคุยในห้อง

ให้ นร สรุปที่อ่าน บวกกับที่ดู

1 ประโยค, eg. ความเป็นคนดี ยังไม่พอที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม

ใช้หลักโสเครติส

ใช้หลักหมวกหกใบ