thẩm đinh doanh nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
thẩm đinh doanh nghiệp by Mind Map: thẩm đinh doanh nghiệp

1. tiếp cận thu nhập

1.1. DCF

1.1.1. 1 giai đoan (tăng trưởng bền vững

1.1.2. nhiều giai đoạn

1.1.2.1. FCFF

1.1.2.1.1. sum FCFFt/(1+wacc)t

1.1.2.2. FCFE

1.1.2.2.1. sum FCFEt/(1+ke)t

1.2. thu nhập vượt trội

1.2.1. B1: tống tshh ròng= tổng ts-tsvh-cổ phiếu ưu đãi-các khoản nợ

1.2.2. B2: lợi nhuận từ tshh= B1*WACC

1.2.3. B3: 3.1 tính LNST quá khứ 3.2 tính LN chuẩn hóa (trung bình ko lấy các năm âm)

1.2.4. B4: lợi nhuận vượt trội=B3.2-B2

1.2.5. B5: giá trị tài sản vh và lợi thế thương mai=B4/Ke

1.2.6. B6: B5+B1

1.3. vốn hóa thu nhập

1.3.1. dòng thu nhập vĩnh viễn PV=E/k

1.3.2. tăng trưởng đều

1.3.2.1. cổ tức tăng trưởng bền vững (gordon) PV=DIV/(Ke-g)

1.3.2.1.1. g=ROE*tỷ lệ TĐT

1.3.2.2. FCFE ổn định PV=FCFE/(Ke-g)

1.3.2.2.1. FCFE=LNST +khấu hao - chi vốn- ∆ vốn LĐ-( khoản nợ mới- các khoản nợ gốc)

1.3.2.2.2. Ke pp trực tiếp 1.(CAPM)=Rf+beta*(Rm{tb}-Rf{tb}) 2. M&M 3.APT

1.3.2.2.3. Ke pp gián tiếp

1.3.2.3. FCFF ổn định PV=FCFF/(wacc-g)

1.3.2.3.1. FCFF=EBIT(1-tax)+cp khấu hao-chi vốn-∆vốn LĐ | EBIThc(1-tax)*(1-tỷ lệ TĐT)

1.3.2.3.2. WACC=Ke*E'/(E'+D) +Kd(1-tax)*D/(E'+D) D:nợ VAY NH và DH E': vốn CHS(cdkt)-các quĩ Kd: lãi vay phải trả(cdkt)/ Bq nợ vay ngắn và dài hạn

1.3.2.4. thu nhập tăng trưởng đều PV=E/(Ke-g)

2. tiếp cận thị trường

2.1. định giá tương đối

2.1.1. P/S

2.1.1.1. ưu nhược điểm

2.1.1.1.1. Ưu

2.1.1.1.2. Nhược

2.1.1.2. MH1GD:=

2.1.2. P/BV

2.1.2.1. Ưu nhược

2.1.2.1.1. ưu

2.1.2.1.2. nhuoc

2.1.2.2. MH1GD:p/bv=(ROE−gn)/(ke−gn)

2.1.2.3. ước lượng

2.1.2.3.1. 1. So sánh hệ số P/BV của các công ty trong một khu vực: phương pháp phổ biến nhất chọn một nhóm công ty so sánh rồi dùng các phương pháp hồi quy hoặc ma trận để ước lượng P/BV. Trong trường hợp số lượng các công ty trong một khu vực không nhiều thì ta có thể chọn phương pháp số hai.

2.1.2.3.2. 2. So sánh các công ty trong một khu vực: ngược lại với phương pháp sử dụng nhóm công ty so sánh, bạn có thể quan sát mức giá của các công ty trên toàn bộ thị trường để dự báo hệ số P/BV

2.2. M&A

3. tiếp cận tài sản

3.1. VE=VA-VD

3.1.1. VA=Tổng TS=GIá TT TSNH+ giá TT TSDH

3.1.2. VD=Giá TT nợ NH+ giá TT nợ DH

3.1.3. VE=Vốn CSH (VE')+ nguồn kinh phí quĩ khác