ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4

ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4 by Mind Map: ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4

1. ผลกระทบ

2. เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

3. ความเชื่อศรัทธาในคำสอนของศาสนาแตกต่างกัน

4. ผู้นำต้องบริหารประเทศอย่างเป็นธรรมเสมอ

5. อาจก่อให้เกิดสงครามได้

6. ความมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ

7. ไม่ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น

8. ต่างคนต่างความคิด

9. การดูถูกวัฒนธรรมของกลุ่มคนอื่น

10. ต้องรู้จักนำสิ่งของที่มีภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11. การเหยียดสีผิว

12. แนวทางแก้ไข

13. แนวทางแก้ไข

13.1. ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

14. ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

15. ความมีทิฐิมานะถือตัวว่าความคิดของตัวเองดีกว่าคนอื่น

16. ลดทิฐิมานะหันหน้าเข้าหากันให้เกียรติซึ่่งกันและกัน

17. เกิดการต่อต้านของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ข่ม

18. ประชาชนเดือดร้อน

19. เกิดจากการกดขี่ของพ่อค้ารายใหญ่

20. สาเหตุ

21. ความสุขของคนในชาติลดลงเพราะคนในสังคมแตกแยก

22. ต้องไม่ให้มีการกดขี่ของพ่อค้ารายใหญ่

23. เกิดการแบ่งชนชั้นทางฐานะ ทั้งรวยและจน

24. ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

25. ลดการยึดมั่น ถือมั่่นในวัฒนธรรมของตน

26. สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรขึ้นระหว่างคนต่างเชื้อชาติ หรือชาติพันธ์ุ

27. ทำให้เกิดข้อขัดเเย้งต่างๆ

28. การถูกเอารัดเอาเปรียบันในสังคม

28.1. สภาพภูมิประเทศ

29. จ

30. ต้องมีการผ่อนปรนไม่ใช่เคร่งจนเกินไป

31. ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

32. ทุกฝ่ายทุกศาสนาเปิดเผยความจริง

33. การบริหารจัดการของผู้นำประเทศ

34. การจำกัดสิทธิ เสรีภาพ ของคนกลุ่มน้อย

35. คิดเเต่ประโยชน์ส่วนตน

35.1. ความคิดไม่ตรงกัน

36. ต้องมีการบริหารประเทศของผู้นำที่ดี

37. สิ่งของเครื่องใช้เเละค่าครองชีพมีราคาสูงขึ้น

38. ผลกระทบ

39. สาเหตุ

39.1. ทำให้ประเทศเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ

40. 4

41. การแก้ปัญหาโดยวิธีการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมเสียสละ

42. แนวทางแก้ไข

43. สาเหตุ

43.1. การไม่ลงรอยกัน

43.2. การไม่ถูกกัน

44. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

45. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

46. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

46.1. ผลกระทบ

46.2. ผลกระทบ

47. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

48. คต

49. ไม่ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น