Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση by Mind Map: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

1. Ενεργητική -Ενσυνείδητη Διεργασία

1.1. στόχοι

1.2. σκέψεις

1.3. συναισθήματα

1.4. δράσεις

2. Εκούσια, Σύνθετη, Δυναμική Διεργασία

2.1. νοητική ικανότητα

2.2. ακαδημαϊκή δεξιότητα

3. Μεταγνωστική Διεργασία

3.1. στοχοθεσία

3.2. οργάνωση

3.3. αξιολόγηση

4. Γνωστική Διεργασία

4.1. Εφαρμογή

4.2. Έλεγχος

5. Στόχοι

5.1. Αυτοκαθοδήγηση

5.2. Εσωτερική ρύθμιση