Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FOL by Mind Map: FOL

1. Lleis del sistema educatiu

1.1. LOGSE: 1990, en extinció.

1.2. LOE: 2006, vigent amb modificacions.

1.3. LOMCE: 2013, s'està implantant i modifica la LOE.

2. Convalidacions

2.1. Se n'encarrega la direcció de cada centre.

2.2. Es pot convalidar la FOL de qualsevol cicle LOE si:

2.2.1. S'ha aprovat la FOL LOGSE + s'acredita el nivell bàsic de PRL del RD 39/1997, de 17 de gener.

3. ESO

3.1. Novetat LOMCE: per primera vegada s'introdueixen continguts de FOL a l'ESO.

3.2. Estudis de FOL:

3.2.1. Optativa a 1r, 2n i 3r: "Emprenedoria".

3.2.2. Optativa a 4t: "Economia i emprenedoria".

4. Batxillerat

4.1. Estudis de FOL

4.1.1. Optatives: "Economia d'empresa" i "Estada a l'empresa".

5. FP Bàsica

5.1. Requisits:

5.1.1. Alumnes que no hagin superat l'ESO però que hagin cursat fins a 3r curs.

5.1.2. D'entre 15 i 17 anys.

5.1.3. Recomenats pel Consell d'Orientació del Centre Educatiu.

5.2. Títols:

5.2.1. Títol professional bàsic

5.2.1.1. Els permet l'accés als CFGM.

5.2.2. Títol de graduat en ESO

5.2.2.1. Si superen la prova final.

5.3. Estudis de FOL

5.3.1. "Entorn de treball"

5.3.1.1. Durada: 99 hores.

5.3.1.2. Matèries a tractar:

5.3.1.2.1. PRL.

5.3.1.2.2. Activitat empresarial.

5.3.1.2.3. Orientació laboral.

6. Programes de Formació i Inserció (PFI)

6.1. Requisits:

6.1.1. Joves desocupats d'entre 16 i 21 anys.

6.2. Estudis de FOL:

6.2.1. "Formació bàsica en riscos laborals" (35 hores).

6.2.2. "Incorporació al món professional" (45 hores).

7. CFGM/CFGS

7.1. Estudis de FOL

7.1.1. Novetats LOE:

7.1.1.1. Obligatoris i transversal a tota la FP els mòduls formatius "FOL" i "Empresa i Iniciativa Emprenedora" (EIE).

7.1.1.2. Increment de 60 hores respecte de la LOGSE:

7.1.1.2.1. "FOL": UF1 "Incorporació al treball" (66 hores) i UF2 "PRL" (33 hores).

7.1.1.2.2. "EIE": (33 hores) substitueix el crèdit "Administració, gestió i comercialització en l'àmbit de la petita empresa".