อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา กลุ่ม 3

นักเรียนดูภาพในกิจกรรม “อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา” แล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์อัตลักษณ์ของประเทศที่กำหนดให้เป็น MindMapping 1 ชิ้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา กลุ่ม 3 by Mind Map: อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา กลุ่ม 3

1. ศาสนาสริสต์

2. สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาแต่อดีต และเป็นศาสนาที่คนไทย นับถือมากที่สุด หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ช่วยอบรมขัดเกลา ให้ชาวไทยมีเมตตา อ่อนน้อม จิตใจดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาล้วนสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรม ยึดหลักเหตุผลและความเป็นจริง

2.1. ประเพณีการตักบาตรดอกไม้

3. ลาว

3.1. การแต่งกาย

3.1.1.  วัฒนธรรมของมาเลเซียรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยสีสัน  และได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนาน  ประเทศมาเลเซียมีการร่ายรำ  การละเล่น   และ  เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจมากมาย

3.1.2. ผู้หญิงนิยมเกล้าผม นุ่งผ้าซิ่น และมีสไบเฉียงพาดไหล่ ผู้ชายแต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสาน ส่วนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นิยมแต่งกายตามประเพณีของเผ่าชุดประจำชาติลาว ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

3.1.3. มาเลเซีย

3.1.3.1. วัฒนธรรม

3.1.3.2. ศาสนา

3.1.3.2.1. ศาสนาพุทธ

3.1.3.2.2. ศาสนาอิสลาม

3.1.3.3. การเเต่งกาย

3.1.3.3.1. สำหรับชุดประจำชาติมาเลเซียของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว

3.2. ศาสนา

3.2.1. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

3.3. มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ อดทน รักอิสระเสรี รักหมู่คณะ ไม่ชอบการเบียดเบียนข่มเหง เป็นชาติที่รักสงบ มีความเคารพนับถือในบรรพบุรุษ นับถืออาวุโสทางอายุเป็นเกณฑ์สำคัญ มีอิสระในการเลือกคู่ครอง

3.4. วัฒนธรรม

4. ไทย

4.1. การแต่งกาย

4.1.1. ชุดไทยพระราชนิยม

4.1.2. ชุดประจำชาติไทยของผู้หญิง คือ ชุดไทยจักรีเป็นชุดไทยแบบหนึ่งของชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยจักรีประกอบด้วยเสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มไปปักดิ้นทองทิ้งชายยาวด้านหลังพอสมควร นุ่งผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว มีจีบยกข้างหน้าและชายพก คาดเข็มขัดไทย ผู้ชาย สวมเสื้อพระราชทาน เป็นเสื้อคอตั้ง มีสาบอก กระดุมกลมแบนหุ้มผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อ นุ่งกางเกงขายาว

4.1.2.1. สำหรับชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทย รู้จักกันในนามว่า "ชุดไทยพระราชนิยม"โดยชุดประจำชาติสำหรับสุภาพบุรุษจะเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน" สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้

4.2. ศาสนา

4.2.1. ศาสนาพุทธ

4.3. วัฒนธรรม

4.3.1. ภาคกลาง

4.3.1.1. ประเพณีการแข่งเรือยาว

4.3.2. ภาคอีสาน

4.3.2.1. งานประเพณีบุญบั้งไฟ

4.3.2.2. การแห่นางแมว

4.3.3. ภาคเหนือ

4.3.3.1. ประเพณีปอยหลวง

4.3.3.2. ประเพณีลอยโคม

4.3.3.3. ประเพณียี่เป็ง

4.3.4. ภาคใต้

4.3.4.1. ประเพณีชักพระ

4.3.4.2. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ

5. เวียดนาม

5.1. การแต่งกาย

5.1.1. "ผู้หญิง" นุ่งกางเกงแพรยาว สวมเสื้อแขนยาว คอตั้งสูง ตัวเสื้อยาวลงมาจรดข้อเท้า ผ่า 2 ข้าง สูงแค่เอว

5.1.2. "ชาย" แต่งกายคล้ายหญิง บางครั้งสวมเสื้อกุยเฮง สวมหมวกสีดำเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก ปัจจุบันแต่งสากลกันมากแล้ว

5.1.3. อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ

5.2. ศาสนา

5.2.1. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์

5.3. วัฒนธรรม

5.3.1. เวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติ เนื่องจากเวียดได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากจักรพรรดิจีนนานกว่าพันปีดังนั้น สิ่งก่อสร้าง อาหารการกิน จึงคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนมาก และยังมีความหลากหลายของผู้คน ทำให้เวียดนามมีความหลากหลายมากในหลายๆด้าน

5.3.2. เครื่องจักรสาน

5.3.3. เครื่องปั้นดินเผา

5.3.4. หุ่นกระบอกน้ำ