ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 3

ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 3 by Mind Map: ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 3

1. เกิดจากการความเชื่อของแต่ละภูมิภาค

2. สาเหตุ

2.1. เกิดจากการมีถิ่นกำเนิดที่ต่างกัน

2.2. เกิดจากความแตกต่างด้านร่างกาย

2.3. เกิดจากความแตกต่างด้านสังคม ความเป็นอยู่

3. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

3.1. สาเหตุ

3.1.1. การเหยียดผิว เหยียดศาสนา

3.2. ผลกระทบ

3.2.1. เก้ดควนสรุนแรง

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. ควรทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

4. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

4.1. สาเหตุ

4.2. ผลกระทบ

4.3. แนวทางแก้ไข

5. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

5.1. สาเหตุ

5.2. ผลกระทบ

5.3. แนวทางแก้ไข

6. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

6.1. ผลกระทบ

6.1.1. ทำให้กาดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆมีปัญหา เช่น การทำพิธีต่าง ซึ่งโดยทั่วไปคนจะนับถือไม่เหมือนกัน บางครั้งการแข่งขันกีฬาคนยุโรปจะได้เปรียบกว่าคนเอเชีย และในบางทีเกิดสงครามกันได้ เช่น สงครามครูเสดที่มีปัญหาระว่างศาสนาคริสต์ กับ อิสราม

6.1.2. 1ต้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันและเคราพซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นคนอื่นๆที่แตกต่างกว่าเรา และยังต้องมีน้ำใจให้กัน

6.2. แนวทางแก้ไข