ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 1

ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 1 by Mind Map: ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 1

1. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

2. ปรับปรุงนโยบายรัฐบาย

3. ฃ

4. การเลือกปฏิบัติ

5. การดูถูกความเชื่อของผู้อื่น

6. เเรงงานเด็ก

7. การไม่พัฒนาศักยภาพของตนเอง

8. แนวทางแก้ไข

9. ภาษา

10. เกิดสงครามระหว่างศาสนา

11. พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน หากไม่ไว้จริงๆค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

12. การค้ามนุษย์

13. การไม่ยึดติดกับอดีต

14. การมีนำ้ใจให้กัน

15. สาเหตุ

16. การดูหมิ่นกัน

16.1. การค้ามนุษย์

17. ผลกระทบ

18. การยึดติดกับอดีตที่ชนชาตินั้นเคยทำกับตน

19. ความชื่นชอบส่วนตัว

20. สาเหตุ

21. ผลกระทบ

22. ยอมรับในความแตกต่างของศาสนา

23. ศักยภาพ ความสามารถของบุคคล

23.1. แนวทางแก้ไข

24. การให้อภัย

25. มีนำ้ใจให้กัน

26. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

26.1. ไม่เลือกปฏิบัติ

26.2. แนวทางแก้ไข

26.2.1. การช่วยเหลือกัน

26.3. อาชีพ

27. แตกความสามัคคี

28. นโยบายของรัฐบาล

28.1. พัฒนาศักยภาพตนเอง

29. เกิดกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ

30. ขยันทำงาน

31. มีการทำร้ายร่างกาย

32. การเเตกความสามัคคี

33. การยึึดติดในคำสอน

34. รูปร่างสรีระทางร่างกาย

35. ความรู้ของเเต่ละบุคคล

36. การอพยพย้ายถิ่นฐาน

37. ความขยันของเเต่ละบุคคล

38. ศึกษาข้อมูล ข่าวสารให้ดี

39. สาเหตุ

40. เกิดความว่นวาย

41. ไม่ก่าวก่ายความเชื่อหรือคำสอนของศาสนาอื่น

42. คนรอบข้าง

43. ผลประโยชน์ที่ตนได้รับ

44. การตีความหมายคำสอนผิดๆ

45. สงคราม การประท้วง

46. เเนวคิด ทัศนะคติในการดำรงชีวิต

47. สาเหตุ

48. การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

49. เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา

49.1. สงคราม การประท้วง

50. สงคราม การประท้วง

51. เเนวทางการเเก้ไข

51.1. ไม่เห็นเเก่ตัว

51.2. วางตัวเป็นกลาง

52. การมองกันเพียงฐานะเพื่อนมนุษย์

53. ทัศนคติที่มีต่อการเมือง

54. มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง

54.1. ผลกระทบ

54.1.1. การไม่ไว้วางใจกัน

55. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

55.1. สีผิว

55.2. การยอมรับ เเละเข้าใจความแตกต่างทางวิถีชีวิต เเละวัฒนธรรม

55.3. วิถีการดำรงชีวิต

55.3.1. การละเมิดสิทธิมนุษยชน

55.4. ผลกระทบ

56. ถ