ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: ช

1. เกิดจากความคิดว่าเชื้อชาติของตนเองดีกว่าผู้อื่น เช่นผิวขาวดีกว่าผิวดำ

1.1. ความแตกต่างทางด้านการศึกษาและอาชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตต่างกัน

1.2. ทำให้เกิดความแตกแยก

2. เน้นการพัฒนาที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และควรเคารพกฏหมายสิทธิมนุษยชน

3. เกิดจากแนวความคิดไม่ตรงกัน

4. ปัญหาจากความแตกต่างทาง เชื้อชาติและชาติพันธุ์

5. การเคร่งศาสนามากเกินไป หรือบางคนอาจคิดว่าศาสนาที่ตนเองนับถือดีที่สุด และดูถูกศาสนาอื่น

6. ทำให้เกิดความขัดแย้งต่างๆตามมา เช่นการเหยียดสีผิว

7. ควรคำนึงว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน อย่าคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น

8. สาเหตุ

9. ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทบางครั้งอาจเกินสงคราม เช่นสงครามครูเสด

9.1. ผลกระทบ

10. สาเหตุ

11. แนวทางแก้ไข

12. เกิดการเอารัดอาเปรียบกันในสังคม และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

13. ุ

14. แนวทางแก้ไข

15. า

16. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

17. ผลกระทบ

18. ควรรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่

19. ผลกระทบ

20. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

21. แนวทางแก้ไข

22. ควรเคารพสิทธิในการนับถือศาสนาของแต่ละบุคคล ไม่ควรดูถูกหรือดูหมิ่นศาสนาอื่น

23. สาเหตุ

24. สาเหตุ

25. แนวทางแก้ไข

26. ปัญหาจากความแตกต่างต่าง ศาสนาและความเชื่อ