ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4

ให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิด แสดงปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยบอกถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4 by Mind Map: ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่ม 4

1. สาเหตุ การดูถูก การเหยียดสีผิว การจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อย

2. า

3. แนวทางแก้ไข เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ลดการยึดมั่น ถือมั่นในวัฒนธรรมของตน ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

3.1. สาเหตุ การพัฒนาประเทศที่ไม่ยั่งยืน ความแตกต่างด้านการศึกษาและอาชีพ

4. สาเหตุ ความเห็นที่ต่างกันทางการเมือง มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม การไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย

4.1. ปัญหาจากความแตกต่างด้านความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง

5. ผลกระทบ ก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม

6. ผลกระทบ สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อกัน เกิดการต่อต้านของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง ทำให้สังคมไม่สงบ

7. สาเหตุ เกิดจากการการที่มีความเชื่อเเตกต่างกัน และในบางวัฒนธรรมอาจจะมองสิ่งนี้ดี แต่สิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับวัฒนธรรมอื่น

7.1. ปัญหาจากความแตกต่างด้าน ศาสนาและความเชื่อ

7.1.1. แนวทางแก้ไข เคารพกฎหมาย ยอมรับเสียงข้างมากและรับฟังข้างน้อย รัฐบาลบริหารประเทศอย่างยุติธรรม

8. แนวทางแก้ไข เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่นในการนับถือศาสนา เรียนรู้ศาสนาของกันและกัน

9. แนวทางแก้ไข เคารพกฎหมาย ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

10. ผลกระทบเกิดปัญหาการแบ่งช่องทางการละเมิด สิทธิชน การเอารัดเอาเปรียบการกระทำ

11. ปัญหาจากความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ