Mitä tarvitsevat ne, jotka eniten tarvitsevat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitä tarvitsevat ne, jotka eniten tarvitsevat by Mind Map: Mitä tarvitsevat ne, jotka eniten tarvitsevat

1. Heli Isomäki

1.1. Neuuropsykologian erikoispsykologi

2. Uusia työmenetelmiä

2.1. Häiriökeskeisyydestä kehityskeskeisyyteen

3. Erityisen tuen tarve

3.1. Kykytason ongelmat

3.1.1. Kapasiteetti?

3.1.2. Lukutaidon kehitys?

3.1.3. Onko asiat liian vaikeita?

3.1.4. Ops:n kasvavat vaatimukset?

3.1.5. Matematiikan osaaminen

3.2. Oppimisvaikeudet

3.3. Neuropsykiatriset ongelmat

3.3.1. Adhd

3.3.1.1. 5-7%

3.3.1.1.1. jopa 10 %

3.3.2. Autismikirjon piirteitä

3.3.2.1. Systemaattisesti kiusattuja

3.3.2.2. Kyky olla vuorovaikutuksessa poikkeavaa

3.4. Psykososiaalisen tuen puutteet

3.4.1. Osa lapsista saa tukea koulun käyntiin kotona, osa ei

4. MItä tukea tarvitaan?

4.1. Oppisisältöjen helpottaminen, konkretia, struktuuri

4.2. Erityisjärjestelyt, ainekohtaiset, suunnitelmat, apuvälineet

5. Toimintakulttuuri vaikuttaa menetelmiin

5.1. Yksilökeskeinen

5.2. Yhteisökeskeinen

5.2.1. Huomio ryhmön oppimisprosessia

6. Tuen vaikutuskanava

6.1. Ulkoiset keinot

6.1.1. Ympäristön muokkaamminen

6.1.2. Odotusten muuttaminen

6.1.3. Erityisten opetusmetodien käyttö

6.2. Sisaäiset keinot

6.2.1. Tavoitteena yksilön muutos

6.2.1.1. Taitojen kehittyminen

6.2.1.1.1. Häiriintyneiden taitojen harjaannuttaminen

6.2.1.2. Strategioiden opetus

6.2.1.2.1. Vaikeuksien kompensaatio

7. Tuen suuntautuminen ja vaikuttavuus

7.1. Monimutkainen yhtälö, johon kaavamaisilla ratkaisuilla harvoin löydetään helpotusta

8. Mitä hyvä oppiminen edellyttää oppilaalta (Meltzer, 1996

8.1. Vahva emotionaalinen perusta: Opiskelumotivaatio, positiivinen käsitys itsestä oppijana, Psyykkinen energia, Korkea minäpystyvyyden tunne

8.1.1. Työskentelytaidot

8.1.1.1. Itsenäisenn työskentelyn taidot

8.1.1.2. Ryhmätyötaidot

8.1.1.3. Vuorovaikutustaidot

8.1.1.4. Auktoriteettien hyväksyminen

8.1.2. Kognitiiviset taidot

8.1.2.1. Kielelliset taidot

8.1.2.2. Näönvaraiset taidot

8.1.2.3. Muisti

8.1.2.4. Ongelmanratkaisukyky

8.1.2.5. Tarkkaavaisuus

8.2. Oppimisstrategiat

8.2.1. Tehokas oppiminen

9. Yksilötekijät oppimisen ongelmien taustalla

9.1. Kyvyn puute

9.1.1. Neuraalinen taso

9.2. Kyvyn käytön tehottomuus

9.2.1. Käyttäytymisen taso

9.3. Itsetunnon ja motivaation ongelmat

9.3.1. Emotionaalinen taso

10. Mentalisaatio

10.1. Odotukset

10.2. Negatiivinen mentalisaatio

10.2.1. MItä ajatellaan nuoresta?

10.2.2. Jos olet huolissasi lapsesta ja erityisesti jos koet keinottomuutta, se heikentää lapsen ennustetta

10.2.3. Lapsi on vaikea, huonokäytöksinen, oppimaton

10.3. Mitä me oikeasti ajatellaan?

10.4. Millainen mielikuva meillä on lapsesta?

10.5. Johanna Kurkela

10.5.1. Palvottuna pystyn melkein mihin vaan

10.6. Children do if they can / Ross W. Greene

10.6.1. Lapsen käytös ei ole tahdosta kiinni, vaan hänen taitonsa ovat puutteelliset

10.6.2. Lapsi haluaa onnistua - jokainen lapsi tekee parhaansa- jos vain osaa

10.6.3. Aikuisen tulee auttaa lasta onnistumaan, meidän tulee ottaa selville, miksi lapsi ei onnistu

11. Keskeistä

11.1. 1. Aikuisen kyky mentalisaatioon

11.2. 2. Validaatio

11.2.1. Todentavaa suhtautumista yksilön tunteisiin, kognitioon ja/tai käyttäytymiseen

11.2.2. Todentamista, vahvistamista, oikeutetuksi tekemistä

11.2.3. Validaatio saa ihmisen tuntemaan, että hänet kohdataan: hän tulee kuulluksi ja hänen tunteitaan ja ajatuksiaan arvostetaan

11.2.4. Ymmärretään kokemukset

11.2.5. Validoivia asioita

11.2.5.1. Kuuntelu

11.2.5.2. Observointi

11.2.5.3. Keskeisen poimiminen ja osuva reflektointi

11.2.5.4. Elekieli

11.2.5.5. Eläytyvä kuuntelu

11.3. 3.Sensitiivisyys-stimulaatio-autonomia

11.3.1. Pystytään huomioimaan lapsen tunnetila

11.3.2. Huomiodaan lapsen kyky ymmärtää

11.3.3. Lapsi itse oivaltaa tai saa jotain itse aikaan