พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 by Mind Map: พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์

1.1. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฏหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

2. ผู้ให้บริการ

2.1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

2.2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

3. พนักงานเจ้าหน้าที่

3.1. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

4. ระบบคอมพิวเตอร์

4.1. อุปกรณ์หรือชุดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน(HW) โดยมีการกำหนดคำสั่งหรือชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด(SW) และแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติ

4.1.1. Hardware

4.1.2. Software

4.1.2.1. Data

4.1.2.2. Instruction

5. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ประมวลระยะเวลา ชนิดของบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

6. ผู้ใช้บริการ

6.1. ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

7. รัฐมนตรี

7.1. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ