พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 by Mind Map: พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

1. ระบบคอมพิวเตอร์

1.1. อุปกรณ์หรือชุดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน(HW) โดยมีการกำหนดคำสั่งหรือชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด(SW) และแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติ

1.1.1. Hardware

1.1.2. Software

1.1.2.1. Data

1.1.2.2. Instruction

2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฏหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

3. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ประมวลระยะเวลา ชนิดของบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

4. ผู้ให้บริการ

4.1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

4.2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

5. ผู้ใช้บริการ

5.1. ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

6. พนักงานเจ้าหน้าที่

6.1. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

7. รัฐมนตรี

7.1. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ