Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kurs om formativ vurdering by Mind Map: Kurs om formativ vurdering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kurs om formativ vurdering

Pre/post-test

"Læringsmodus"

Pekepinn

Undersøkelse/poll

Egenvurdering

Formativ bruk av Test 2.0

Støtte i læringsprosessen

Repetisjon

Pekepinn

Motivasjon

Umiddelbar tilb mld

Ta testen når en selv vil?

Avanserte innstillinger i tester

Antall forsøk

Når skal svarene vises?

Tilbakemeldinger?

Elever lager tester

Samarbeid

Ta, og bestå et visst antall av de andres tester

Refleksjon vha logg i arbeidsmappe/ITL

Skru på "mappevurdering"

Undersøkelse i Itsl

Egenvurdering

Refleksjon

Oppgaver

Generelt om vurdering for læring

= Vurdering som fremmer læring, ikke for å fastslå kompetanse

Tre tidsperspektiver (Dysthe), Kort: Fra time til time, Undersøkelse, Test, Poll, Mellomlangt: Bolker på 2-4 uker, Langt: Havlt til ett år, Undersøkelse/egenvurdering som grunnlag for samtale, Logg

Tilbkmld må jo komme før eleven er ferdig!

Hattie: Feedback

Frem/Tilbakemeldinger er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læring. Størst effekt om de gis ofte i den daglige undervisningen.

Hva har du fått til?

Hva må forbedres?

I forhold til klare mål og kriterier

Trinn

Samle inn informasjon

Respons - Tilbakemelding/framovermelding

Refleksjon/Dialog

Har karakterer en plass?

Forskning viser 3 neg effekter, Minsker elevenes interesse for læring i seg selv, Mindre interesse for utfordrende oppgaver, Mindre kreativ tenkning

Min erfaring, Mindre press, "Lavere skuldre", man tør å gjøre feil som en del av læringsprosessen, Mer fokus på læring og mål, Kommentarene blir viktigere

Knytte til prossessrettet arbeid

Refleksjon vha blogg/wiki?

Oppsummering av fagstoff

Bruke samskrivingsdokumenter?

Verktøy i It's learning

Poll/Avstemning

Test 2.0

Undersøkelser

Diskusjoner

Logg

Lyd og bilde?

Lese inn kommentarer og til-mld?

Vurderingsoversikten

Samle tilbakemeldinger her

Kontaktlærer får helhetlig oversikt

Ellers i seg selv ikke et verktøy som endrer så mye

Begrense lengden på tilbakemeldingene. Hva er viktigst?