ตัวอย่างแผนการสอน

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวอย่างแผนการสอน by Mind Map: ตัวอย่างแผนการสอน

1. บรรยายอย่างมีส่วนร่วม

1.1. ดูภาพเคลื่อนไหว

2. problem based

2.1. oral test

2.1.1. Oral

2.2. สอบปลายภาค

2.3. Mind map รายบุคคล

2.4. กรณีศึกษา

2.5. รายงาน

2.5.1. แบบฝึกหัด

2.6. แบบประเมิน

2.7. สรุปสาระการเรียนรู้

2.8. Quiz

2.9. สาธิตย้อนกลับ

2.10. สังเกต

2.11. การนำเสนอ

2.12. นำเสนอผลการเรียนรู้

2.13. Journal writing

2.13.1. log report

2.14. osce

3. สื่อการสอน

3.1. พยาธิสภาพ

3.2. การใช้ผลการทดสอบ

3.2.1. วิดีโอ

3.2.2. explane

3.3. webการสอน

3.4. website

3.5. web site ในการสอน

3.6. เว็บไซด์ในการสอน

3.7. ptt การประเมินทางระบบประสาท

3.8. VDO clip

3.8.1. presentation

3.9. การสาธิต

3.10. เอกสารประกอบการสอน

3.10.1. question

3.11. model

3.12. game

3.12.1. activity

3.13. ผู้ป่วย

4. วิธีการสอน

4.1. บรรยายเเบบมีส่วนร่วม

4.2. ศึกาษาด้วยตนเอง

4.3. วิเคราะห์สถานการณ์

5. เเบบฝึกหัดท้ายบท