Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลจักษุ by Mind Map: การพยาบาลจักษุ

1. แผลกระจกตา

1.1. สาเหตุ

2. ต้อกระจก

2.1. สาเหตุ

2.2. พยาธิสภาพ/อาการ

2.3. การรักษา

2.4. การพยาบาล

2.4.1. ก่อนผ่าตัด

2.4.2. หลังผ่าตัด

2.4.3. เมื่อกลับบ้าน

3. ต้อหิน

3.1. สาเหตุ

3.2. พยาธิสภาพ

3.3. อาการ

3.4. การรักษา

3.5. การพยาบาล