Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลจักษุ by Mind Map: การพยาบาลจักษุ

1. ต้อกระจก

1.1. สาเหตุ

1.2. พยาธิสภาพ/อาการ

1.3. การรักษา

1.4. การพยาบาล

1.4.1. ก่อนผ่าตัด

1.4.2. หลังผ่าตัด

1.4.3. เมื่อกลับบ้าน

2. ต้อหิน

2.1. สาเหตุ

2.2. พยาธิสภาพ

2.3. อาการ

2.4. การรักษา

2.5. การพยาบาล

3. แผลกระจกตา

3.1. สาเหตุ