การตรวจสภาพจิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การตรวจสภาพจิต by Mind Map: การตรวจสภาพจิต

1. สภาพทั่วไปของผู้ป่วย

2. อารมณ์

3. ความคิด

4. การรับรู้การเจ็บป่วย