Емпіричні методи наукового дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Емпіричні методи наукового дослідження by Mind Map: Емпіричні методи наукового дослідження

1. Спостереження

1.1. спосіб пізнання об'єктивного світу на основі безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомогою чуттєвості

2. Експеримент

2.1. система операцій, впливу або спостережень, спрямованих на одержання інформації про об'єкт при дослідницьких випробуваннях, які можуть проводитись в природних і штучних умовах при зміні характеру проходження процесу

3. Порівняння

3.1. процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, властивого двом або кільком об’єктам

4. Вимірювання

4.1. визначення числового значення певної величини за допомогою одиниць виміру, система фіксації та реєстрації кількісних характеристик досліджуваного об’єкта

5. Органолептичні

5.1. методичні прийоми дотикового характеру, коли дослідження провадяться способом безпосереднього дотику до об’єктів спостереження

6. Інвентаризація

6.1. перевірка об’єктів дослідження в натурі кількісними прийомами

7. Контрольні заміри робіт

7.1. прийом фактичного контролю, дослідження будівельно-монтажних робіт, а також при проведенні фактичного контролю обсягів виробництва, робіт і послуг

8. Вибіркові спостереження

8.1. прийоми статистичного дослідження якісних характеристик господарського процесу

9. Суцільні спостереження

9.1. прийом статистичного дослідження фактичного стану об'єктів, які вивчають, наприклад, проведення хронометражних спостережень при дослідженні норм виробітку, використання робочого часу працівників за звітний період тощо

10. Технологічні дослідження

10.1. прийом дослідження інженерної і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції, яку випускають, її відповідності технічним умовам, що перевіряють відділ технічного контролю (ВТК) та інші служби підприємства в процесі попереднього, поточного і заключного контролю виробництва

11. Експертизи різних видів

11.1. прийоми експертних оцінок, що застосовуються: технологічними, судово-бухгалтерськими, криміналістичними, товарознавчими та іншими експертизами при дослідженні соціальних питань, пов’язаних з конкретною економікою

12. Розрахунково-аналітичні методи

12.1. функціонально-вартісний аналіз (ФВА), економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи.

13. Функціонально-вартісний аналіз

13.1. метод дослідження об’єкта (виробу, процесу, структури) за його функцією і вартістю, який застосовується при вивченні ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів

14. Економічний аналіз

14.1. система прийомів дослідження для розкриття причинних зв’язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовується економічний аналіз у всіх видах досліджень виробничої і фінансово-господарської діяльності об'єднань, корпорацій

15. Статистичні розрахунки

15.1. прийоми одержання таких величин і якісних характеристик, яких немає безпосередньо в економічній інформації підприємства, що досліджується

16. Економіко-математичні методи

16.1. застосовуються у наукових дослідженнях при визначенні впливу факторів на результати господарських процесів з метою оптимізації їх на стадії планування і проектування

17. Документалістика

17.1. інформаційне моделювання, дослідження документів, нормативно-правове регулювання та ін.

18. Нормативне-правове регулювання

18.1. система прийомів, що використовуються у наукових дослідженнях для виявлення нормативних і правових актів, які не відповідають оптимізації виробництва та реалізації продукції, об’єкта послуг

19. Процедура

19.1. поняття, яке встановлює виконання певних дій, особами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або вдосконалення їх для досягнення оптимуму

20. Опитування

20.1. метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування) соціально-психологічного спілкування соціолога і респондента шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання

21. Анкетування

21.1. використовуючи роздаткову, поштову чи надруковану у пресі анкету, дослідник з мінімальною технічною допомогою за короткий час може зібрати первинну інформацію від сотень респондентів

22. Аксіоматичний метод

22.1. спосіб побудови наукової теорії, коли за її основу беруться аксіоми, з яких усі інші твердження цієї теорії виводяться логічним шляхом (доведенням). Для такого доведення (теорем з аксіом чи одних формул з інших) є спеціальні правила