ELS SISTEMES DE LA MEMÒRIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELS SISTEMES DE LA MEMÒRIA by Mind Map: ELS SISTEMES DE LA MEMÒRIA

1. MEMÒRIA SENSORIAL

1.1. Terreny fronterer entre processos perceptius i memòria. La funció principal és retenir durant un espai molt breu de temps els estímuls sensorials.

1.1.1. Memòria icònica

1.1.1.1. Durada subjectiva dels estímuls: allarga la durada dels estímuls visuals de tal manera que és puguin completar els processos perceptius encara en absència de l'estímul.

1.1.1.1.1. Postimatge

1.1.1.1.2. Empremta icònica: Registre isomòrfic de l'estímul visual.

1.1.2. Memòria ecoica

1.1.2.1. Durada subjectiva dels estímuls auditius.

1.1.2.1.1. Empremta ecoica

2. MEMÒRIA A LLARG TERMINI

2.1. Mantenir tota aquella info que té certa estabilitat i persistència en el nostre sistema cognitiu

2.1.1. Memòria declarativa

2.1.1.1. Memòria episòdica: record d'objectes, persones i situacions que hem experimentat al llarg de la nostra vida.

2.1.1.1.1. Etiquetes espaciotemporals: info lligada a lloc i moment determinat.

2.1.1.1.2. Sistema d'aprenentatge ràpid, només fa falta viure un cop l'experiència per recordar-la.

2.1.1.1.3. Fàcil adhesió de nova info, però on també es torna irrecuperable amb facilitat.

2.1.1.2. Memòria semàntica: DECLARATIVA: significats de paraules, conceptes de les coses, relacions entre conceptes i coneixement que tenim sobre situacions esterotipades de la vida. NO DECLARATIVA: coneixements que tenim però que no podem explicitar.

2.1.1.2.1. Info descontextualitzada: no està lligada a lloc ni moment.

2.1.1.2.2. Fan falta diverses experiències d'aprenentatge per adquirir coneixement semàntic.

2.1.1.2.3. Adhesió info més lenta i costosa, però l'oblit és menys probable.

2.1.1.2.4. Obtenir nous coneixements a partir dels que ja posseeix.

2.1.1.2.5. Proporciona coneixements per interpretar les experiències i episodis concrets.

2.1.1.3. Memòria autobiografica: s'emmagatzemen els records d'esdeveniments vitals que ens confereixen el sentit d'identitat personal.

2.1.2. Memòria no declarativa

2.1.2.1. Els elements crítics que defineixen la memòria no declarativa serien les diverses situacions d'aprenentatge, el que s'ha après, la manera com s'aprèn, els processos de recuperació i l'expressió de la info apresa que escapen del control conscient i voluntari.

2.1.2.1.1. Proves que posen en manifest el funcionament

3. Agenda visuoespacial

3.1. Representació dels components visuals i espacials de la info. Orientació geogràfica o planificació espacial.

3.1.1. Imatges mentals

3.1.2. Component visual

3.1.3. Component espacial

4. Definició sistema de memòria: conjunt d'entitats que es diferencien en una sèries de paràmetres que les defineixen i executen diferents processos que serveixen per complir funcions diverses.

5. MEMÒRIA DE TREBALL (CURT TERMINI)

5.1. Emmagatzematge temporal de la info

5.1.1. Llaç fonològic o Bucle articulatori

5.1.1.1. Codificació dels aspectes foneticoarticulatoris del llenguatge, adquisició del vocabulari i l'aprenentatge de la lectura.

5.1.1.1.1. Un magatzem fonològic

5.1.1.1.2. Procés de control articulatori

5.1.1.2. Investigació i evidència empírica

5.1.1.2.1. L'efecte de similitud fonològica

5.1.1.2.2. L'efecte de la parla no atesa

5.1.1.2.3. L'efecte de la llargada de les paraules

5.1.1.2.4. L'efecte de la supressió articulatoria

5.1.2. L'executiu central

5.1.2.1. Sistema d'atenció que distribueix els seus recursos entre les diferents tasques de processament i controla el flux d'info entre els diferents sistemes de memòria i compleix, a més, amb funcions d'emmagatzematge temporal de la info. Participació en la comprensió del llenguatge.

5.1.2.1.1. Magatzem temporal

5.1.2.1.2. Processament d'operacions cognitives

5.1.2.1.3. Distribució de recursos

5.1.2.1.4. Control del flux d'info