Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини.

1.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компентенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини на основі її діагностичного обстеження ,надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням.

1.2. Консультування педагогів

1.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі(класі).

1.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

1.3.1. Розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями,спрямованої на подолання упередженого ставдення до дітей з ООП.

2. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини.

2.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межех своєї компетенції,надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини,надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі.

2.2. Консультування педагогів

2.2.1. Консультування щодо техгологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини,щодо особливостей розвитку,спілкування,професійної орієнтації,соціальної адаптації дитини з психофізичними порушеннями,подолання труднощів спілуквання та соціальної адаптації,використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі.

2.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

2.3.1. Інформування про соціальнл-психологічний конфлікт в колективі та сиатус дитини в групі,зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини.

3. Професійне співробітництво корекційного педагога звчителем та асистентом вчителя

3.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини.

3.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини,структури порушення розвитку; надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини,рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини.

3.2. Консультування педагогів

3.2.1. Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєврнр розвитку,її вторинних і тритинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі чи класі; щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання,навчальних підходів та дидактичних матеріалів.

4. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальним закладом з інклюзивною формою навчання.

4.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

4.1.1. До переліку документів,що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу,входять витяг з рекоментаціями,який має суттєве значення індивідуальних освітніх потреб дитини.

4.2. Складання індивідуальної програми

4.2.1. За результатими рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання ,проведеного в навчальному закладі,фахівці закладу скаладають індивідуалний навчальний план,де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини.

4.3. Проведення обстеження дітей

4.3.1. Обстеження дітей може здійснюватися фіхівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі ,але лише за згоди та присутності батьків(осіб,які їх замінюють).

4.4. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

4.4.1. До складу консультаційно-педагогічної роботи роботи,за портеби,входять фахівці ПМПК,які відвідують засідання,надають консультації,беруть участь у прийнятті рішень; рекомендації ПМПК,де зазначено,якої допомоги потребує дтитна ,та на яку програму варто орієнтуватися під час складання індивідуальної програми розвитку,розглядається та враховується членами команди закладу.

4.5. Надання консультативно-методичної допомоги

4.5.1. Батькам,керівникам навчальних закладів ,педагогам,практичним психологам,медичним,соціальним працівникам,громадькості з питань виховання,навчання та соціально-трудової реабілітації дітей з психофізичнтит порушеннями,запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного і шкільного віку.

4.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Професійне співробітництво вчителя та асистента вчителя

5.1. Обов'язки асистента учителя

5.1.1. Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; контолювати виконання вправ на закріплення; контролювати процес,вести записи,надавати інформацію учителеві.

5.2. Обов'язки учителя

5.2.1. Складати плани уроків та проводити уроки; контролювати навчання учнів та допомагати їм; надавати матеріали асистентові вчителя.

5.3. Спільні дії

5.3.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи,технології навчання та їхні результати; вносити необхідні зміни до планів уроків.

6. Професійне співробітництво психолога та логопеда

6.1. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи.

6.2. Оцінювання рівня мовленнєвого та психічного розвитку дитини та узгодження отриманих результатів.

6.3. Участь у складані та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП

6.4. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять.

6.5. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей , специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків.