Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

1.1.1. Адаптація змісту те методів навчання до можливостей і потреб дитини з ООП

1.1.2. Застосування під час уроку(навчального процесу загалом)системи додаткових заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу

1.1.3. Проведення додаткових занять з учнями, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу

1.1.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних навчальних планів

1.1.5. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків(заняття з дитиною, яка не може працювати повний урок, потребує додаткової перерви тощо)

1.2. Обов`язки асистента учителя

1.2.1. докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають ируднощі

1.2.2. контролювати виконання вправ на закріплення

1.2.3. контролювати процес,вести записи,надавати надавати інформацію учителеві

1.3. Обов`язки учителя

1.3.1. складати плани уроків та проводити уроки

1.3.2. контролювати навчання учнів та допомагати їм

1.3.3. надавати матеріали асистентові вчителя

1.4. Спільні дії учителя та асистента вчителя

1.4.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати;обговорювати окремі методи,технології навчання та його результати;вносити необхідні зміни(адаптації,модифікації,доповнення)до планів уроку

2. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

2.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

2.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу

2.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

2.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

2.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3. Основні напрямки співпраці психолога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

3.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини(особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

3.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

3.4. розробка і реалізація програм(проведення тренінгових занять,лекторіїв,семінарів,консиліумів і стереотипів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу щодо роботи з дітьми з психофізичноми порушеннями,спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП,руйнування міфів і стереотипів,стигматизації та дискримінації,уникнення використання медичної термінології

3.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі

4. Співпраця корекційного педагога з вчителем та асистенотм вчителя

4.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.2. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

4.3. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини,структури порушеного розвитку(ступеня вираження вторинних і третинних відхилент у розвитку дитини

4.4. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально- виховному процесі

4.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання,навчальних підходів(використання навчальних завдань різного рівня складності,зміна темпу заняття) та дидактичних матеріалів

5. Співпраця соціального педагога з педагогами

5.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

5.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивченя дитини

5.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально- виховному процесі

5.4. Консультування педагогів щодо:

5.4.1. технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини

5.4.2. особливостей розвитку.спілкування, професійної орієнтації,соціальної адаптації дитини

5.4.3. подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації

5.4.4. використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі

5.5. Інформування вчителя та асистента вчителя про:

5.5.1. соціально-психологічний клімат вколективі та статус дитини в групі

5.5.2. зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально- педагогічного супроводу дитини

6. Співпраця фахівців ПМПК та навчального закладу з інклюзивною формою навчання

6.1. надання консультативно-методичної допомоги батькам(особам,як їх замінюють),керівникам навчальних закладів,педагогам,практичним психологам,соціальним педагогам,медичним,соціальним працівникам,громадськості з питань виховання,навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки)дітей з вадами психофізичного розвитку,запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку

6.2. до переліку документів,що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу,входить витяг з рекомендаціями,які мають суттєве значення для визначення індивідуальних освітніх потреб дитини

6.3. обстеження дітей може хдійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі,але лише за згоди та присутності батьків(осіб,які їх замінюють)

6.4. за результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання,проведеного в навчальному закладі,фахівці закладу складають індивідуальний навчальний план,де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини