Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Natif.vn by Mind Map: Natif.vn

1. Giới thiệu

1.1. Quá trình phát triển

1.2. Chức năng nhiệm vụ

1.3. Cơ cấu tổ chức

1.4. Cơ quan điều hành

1.5. Ban kiểm soát quỹ

1.6. Dự án, Đầu tư mua sắm công

1.7. Đối tác

1.7.1. Đối tác trong nước

1.7.2. Đối tác quốc tế

2. Tin tức

2.1. Tin Khoa học & Công nghệ

2.1.1. Phát minh sáng chế

2.1.2. Công nghệ mới

2.1.3. Tin khoa học

2.2. Chính sách

2.3. Tin hoạt động của Quỹ

2.3.1. Hợp tác quốc tế

2.3.2. Thông báo tài trợ

2.3.3. Kết quả tài trợ

2.3.4. Đề tài

3. Hỗ trợ của Quỹ

3.1. Hỗ trợ dự án

3.2. Hỗ trợ đề tài hoạt động

3.3. Tín dụng

3.3.1. Bảo lãnh vốn vay

3.3.2. Hỗ trợ lãi suất vay

3.3.3. Cho vay ưu đãi

4. Liên hệ

5. Văn bản pháp quy

5.1. Văn bản do quỹ ban hành

5.2. Văn bản bộ Khoa học & Công nghệ

5.3. Văn bản khác

5.4. Tài liệu dự án

6. Trang Chủ

7. Hình ảnh

7.1. Hoạt động Đoàn thể

7.2. Hội nghị hội thảo

7.3. Hợp tác quốc tế

7.4. Video