Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAG HTML by Mind Map: TAG HTML

1. Attributes

1.1. การตกแต่งข้อความ

1.1.1. และมีจำนวนไม่เท่ากัน การระบุ Attribute มากกว่า 1 Attribute ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น

1.1.2. Logical Format

1.1.3. Fixical Format

1.2. การกำหนดสีของพื้นหลังของตัวอักษร

1.2.1. • ระบุชื่อของสีที่ต้องการ อาทิเช่น red, green, yellow, blue เป็นต้น

1.2.2. • การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช้ค่าสีในระบบฐาน 16 หรือเรียกว่าหลักการผสมสีแบบ RBG

1.2.3. การกำหนดสีของตัวอักษร

1.2.3.1. เราสามารถมีรูปแบบการกำหนดสีได้อยู่ 2 รูปแบบ •

1.2.3.2. การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช้ค่าสีในระบบฐาน 16 หรือเรียกว่าหลักการผสมสีแบบ RBG

1.2.4. คำสั่งเริ่มต้น

1.2.4.1. ส่วนหัวของโปรแกรม

1.2.4.2. คำสั่ง <HEAD> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดข้อความในส่วนที่เป็นชื่อเรื่องของไฟล์ HTML

1.2.4.3. กำหนดข้อความในส่วนหัวของโปรแกรมหรือไตเติลบาร์คำสั่ง <TITLE>

1.3. Tag คำสั่ง HTML แต่ละคำสั่ง จะมี Attribute แตกต่างกันไป

1.4. Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วน Tag เปิดเท่านั้น

1.5. เช่น Attributes ของ Tag เกี่ยวกับการจัดพารากราฟ คือ <P> ประกอบด้วย ALIGN="Left/Right/Center/Justify"

1.6. การกำหนดตัวอักษรให้มีความหนา

1.6.1. การกำหนดตัวอักษรให้ขีดเส้นใต้

1.6.2. การกำหนดตัวอักษรให้มีความหนา

1.6.3. การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

1.6.4. การกำหนดตัวอักษรกระพริบ

1.6.5. การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร

1.6.6. คำสั่งลดขนาดตัวอักษรลง 1 ระดับ

1.6.7. คำสั่งเพิ่มขนาดของตัวอักษร 1 ระดับ

1.6.8. คำสั่งที่กำหนดตัวอักษรยกระดับ

1.6.9. คำสั่งที่กำหนดตัวอักษรพ่วงท้าย (ตัวห้อย)

1.6.10. การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่

1.6.11. การขึ้นบรรทัดใหม่

1.6.12. การย่อหน้าใหม่ (Paragraph Tag)

1.6.13. กำหนดค่าของการจัดการจัดตำแหน่งการแสดงผล

2. Tag

2.1. โครงสร้างไฟล์ HTML

2.1.1. •ข้อความที่ใช้เป็น TITLE ไม่ควรพิมพ์เกิน 64 ตัวอักษร

2.1.2. •การแสดงผลจาก Tag TITLE บนเบราเซอร์จะปรากฏข้อความที่กำกับด้วย Tag TITLE

2.1.3. •Tag META จะไม่ปรากฏผลบนเบราเซอร์ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ ในการทำคลังบัญชีเว็บ

2.1.4. •การพิมพ์ชุดคำสั่ง HTML สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือผสม การย่อหน้า เว้นบรรทัด

2.2. โครงสร้างเอกสาร HTML

2.3. Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML

2.4. หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML

2.5. แบ่งเป็น2แบบคือ 1• Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <P>, <BR> เป็นต้น

2.6. 2• Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash ( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>, <BLINK>…</BLINK> เป็นต้น

2.7. ส่วนเนื้อหาเอกสารเว็บ (Body Section)