เครื่องมือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน"

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องมือ "ประวัติศาสตร์ชุมชน" by Mind Map: เครื่องมือ  "ประวัติศาสตร์ชุมชน"

1. ประโยชน์ของเครื่องมือ

1.1. ทำให้รู้ความเป็นมาและเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น

1.2. ลดอคติหรือภาพลักษณ์แบบเหมารวมที่อาจมีกับชุมชน

1.3. ช่วยเลือกวิธีการทำงานกับชุมชนได้เหมาะสม สอดคล้องกับ

1.3.1. ประสบการณ์

1.3.2. ความคาดกวัง

1.3.3. ศักยภาพของชุมชน

2. วิธีการทำประวัติศาสตร์ชุมชน

2.1. การรู้เหตุการณ์สำคัญในภาพใหญ่ของประเศช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ดีขึ้น

2.1.1. Dependencies

2.1.2. Milestones

2.2. อาศัยการสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ในท้องถิ่น

2.2.1. Schedule

2.2.2. Budget

2.3. การสอบถามอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่

2.3.1. สังคมและวัฒนธรรม

2.3.2. เศรษฐกิจ

2.3.3. การเมือง

2.3.4. สุขภาพ

3. ความหมายประวัติศาสตร์ของชุมชน

3.1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

3.2. ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นส่วนผสมของข้อเท็จจริง

3.2.1. สืบทอดผ่าน

3.2.1.1. เรื่องเล่า

3.2.1.2. ตำนาน

3.2.1.3. สถานที่

3.2.1.4. บันทึกขนบธรรเนียมประเพณี

3.2.1.5. แบบแผนการปฏิบัติต่างๆของชุมชน

3.2.2. เกี่ยวกับ

3.2.2.1. เหตุการณ์

3.2.2.2. จินตนาการ

3.2.2.3. ความทรงจำของท้องถิ่น

3.3. ประวัติศาสตร์ชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อ

3.3.1. อัตลักษณ์

3.3.2. ความรู้สึกนึกคิด

3.3.3. ทัศนะ

3.3.4. ท่าทีของชุมชนต่อสิ่งต่างๆ

4. ข้อแนะนำเพิ่มเติม

4.1. ควรศึกษาข้อมูลทั้งจากการอกเล่า เอกสารต่างๆและพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย

4.2. ควรให้ความสำคัญกับการพูดคุย รับฟังเรื่องราวต่างๆของผู้คนในชุมชน

4.3. ไม่ด่วนสรุปเหตุการณ์ต่างๆในชุมชน เพราะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจมีหลายชุด

4.4. ควรหาข้อเท็จจริงร่วมกับเข้าใจความรู้สึกของคนในชุมชน