LES ONES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES ONES by Mind Map: LES ONES

1. Classificació segons

1.1. Les dimensions de la propagació

1.1.1. Unidimensionals

1.1.1.1. L'ona es propaga en una direcció

1.1.2. Bidimensionals

1.1.2.1. L'ona es propagva en una superfície plana

1.1.3. Tridimensionals

1.1.3.1. L'ona es propaga en totes ls direccions

1.1.4. Freqüència (f)

1.2. El tipus de medi

1.2.1. Ones mecàniques

1.2.1.1. Necessiten un medi material per progagar-se

1.2.2. Ones electromagnètiques

1.2.2.1. Es propaguen en el buit

1.3. La direcció en que vibren les partícules

1.3.1. Ones longitudinals

1.3.1.1. Les partícules vibren en la mateixa direcció en que avança la pertorbació

1.3.1.2. Ones transversals

1.3.1.2.1. Les partícules avançen en direcció perpendicular a l'avanç´de la pertorbació

2. és la propagació d'un moviment vibratori a través d'un medi

3. Magnituds que caracteritzen una ona:

3.1. Amplitud

3.1.1. És el valor màxim que es desplaça una partícula del medi de la posiciói d'equilibri i la cresta o vall, es mesura en metres en el SI

3.1.2. (A)

3.2. Longiud d'ona

3.2.1. És la distància mínima entre dos punts que es troben en el mateix estat de vibració. És mesura en metres en el SI

3.3. Periode (T)

3.3.1. És el temps que tarda un punt del media completar una vibració. Es mesuraq en metres en el SI

3.4. Freqüència (f)

3.4.1. És el nombre de vibracions que es produeixen en un segon. És la inversa del període. Es mesura en hertzs (Hz) o en segons en el SI

3.5. Velocitat de propagació

3.5.1. És la distància que avança l'ona per unitat de temps. Es calcula dividint la longitud d'ona entre el període. es mesura en m/s