Vetenskapsteori

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vetenskapsteori by Mind Map: Vetenskapsteori

1. Kunskap är bara det som kan mätas, vägas eller observeras

1.1. Statistik, observationer, logisk analys

2. Dogmatism

2.1. En viss lära är den enda rätta, tolkar allt!

3. Relativism

3.1. Det finns ingen sanning, allt beror på

4. Definitioner

4.1. Viktiga!

4.1.1. Måste vara överens om definitionerna för att vi ska kunna lita på forskningen

4.1.1.1. Exempel: Invandrare, hälsa, brottslighet

5. Positivism

5.1. Naturvetenskap

5.2. Kvantitativa metoder

5.2.1. Siffror, statistik

5.2.1.1. Empiriskt material (siffror) -> slutsats

5.2.1.1.1. Reliabilitet- Är mätningarna korrekta?

5.2.1.1.2. Validitet- Mäter du det du säger att du mäter?

5.3. Kvalitativa metoder

5.3.1. Drar slutsatser utifrån premisser (logiska resonemang)

5.3.1.1. Alla människor är dödliga, jag är människa, alltså är jag dödlig

5.4. Hypotetiskt- deduktiva metoden

5.4.1. Hypotes (hur man tror att någonting är)

5.4.1.1. Deduktion (vad borde inträffa om hypotesen är sann?)

5.4.1.1.1. Testa hypotesen empiriskt (undersök)

5.5. Svarar främst på frågan hur?

5.6. Exempel på positivistisk, kvantitativ undersökning: Stanley Millgram

5.6.1. Andra världskriget: Hur lätt eller svårt är det att få vanliga människor att plåga andra människor? Benägenheten att lyda auktoriteter

5.6.1.1. Om det är lätt- stor risk att nazisternas brott upprepas

5.6.1.2. Om det är svårt- Om det är svårt är den risken mindre

5.6.1.3. Experiment under varierade förutsättningar för att öka tillförlitligheten

5.6.1.3.1. Annonserade ut för att hitta försökspersoner, fick veta att de skulle undersöka memorisering

5.6.1.4. Etisk forskning?

5.6.1.4.1. Skulle vi forska så idag?

6. Hermeneutik

6.1. Samhällsvetenskap

6.2. Tolkningslära

6.2.1. Tränga in i någons tankevärld

6.2.1.1. Förstå hur någon tänker

6.3. Kvalitativa metoder, aldrig kvantitativa

6.4. Djupare kunskap om några få

6.4.1. Exempelvis genom djupintervjuer

6.5. Svarar främst på frågan varför?

6.6. Svårighet

6.6.1. Har du intervjuat rätt personer?

6.6.1.1. Validitet

6.6.2. Tolkar du materialet rätt?

6.6.2.1. Reliabilitet

7. Karl Popper

7.1. Kritik mot positivismen och verifikationen (att forskare vill bevisa att deras teorier stämmer)

7.1.1. Falsifiering

7.1.1.1. Det måste gå att undersöka om teorin inte stämmer

7.1.1.1.1. Svarta svanar

8. Thomas Kuhn

8.1. Kritik mot att vetenskapen är kumulativ

8.1.1. Paradigm (erkänd världsbild)

8.1.1.1. Forskning sker inom paradigmets ramar

8.1.1.1.1. Forskning utanför paradigmets ramar tas ej på allvar