Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tag Html by Mind Map: Tag Html

1. <UL type=n > <LI> ข้อมูล1 </LI> <LI> ข้อมูล2 </LI> ........................ </UL>

2. <HTML>...</HTML> เป็นคำสั่งเริ่มต้น และ สิ้นสุดของเอกสาร html <HEAD>...</HEAD> ใช้กำหนดข้อความในส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง <TITLE>...</TITLE> เป็นส่วนแสดงชื่อของเอกสาร โดยจะแสดงที่ไตเตลบาร์ของเว็บบราวเซอร์ <BODY>..</BODY> ตรงนี้จะใส่คำสั่งต่างๆที่เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ

3. <P> สำหรับย่อหน้าใหม่ โดยเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด <BR> ขึ้นบรรทัดใหม่ เหมือนกับการกดคีย์ ENTER บนคีย์บอร์ด <CENTER> ... </CENTER> ใช้กำหนดกลุ่มข้อความ หรือรูปภาพ ให้แสดงผลที่กึ่งกลางหน้าเอกสาร <BLOCKQUOTE>... </BLOCKQUOTE> กำหนดกลุ่มข้อความให้เยื้องขวา และ ขึ้นบรรทัดใหม่ที่ตำแหน่งเดียวกัน

4. <Hn>...</Hn> กำหนดขนาดของหัวเรื่อง (Heading) เมื่อ n แทนระดับของหัวเรื่อง โดยมีระดับ H1 (ใหญ่สุด) - H6 (เล็กสุด) <FONT FACE="font name">...</FONT> กำหนดฟอนต์ที่ต้องการใช้ เช่น AngsanaUPC และสามารถใส่ชื่อฟอนต์ได้หลายๆตัวได้เพื่อว่าบางครั้งไม่มีฟอนต์ที่กำหนดบราวเซอรืจะใช้ฟอนต์เพิ่มเติม ที่กำหนดตามหลังตัว (,) <FONT SIZE=n>...</FONT> กำหนดขนาดข้อความ เมื่อ n เป็นขนาดของตัวอักษรที่มี 7 ระดับ ตั้งแต่ 1-7 (โดยที่ 1 เป็นขนาดที่เล็กสุด และ 7 เป็นขนาดที่ใหญ่สุด) <FONT COLOR=color> ....</FONT> กำหนดสีของข้อความโดยกำหนดเป็นรหัสสี หรือ ชื่อสี <B>....</B> ทำข้อความให้เป็นตัวหนา <I>....</I> ทำข้อความให้เป็นตัวเอน <U>....</U> ขึดเส้นใต้ข้อความ

5. <OL start=x type=n > <LI> ข้อมูล1 </LI> <LI> ข้อมูล2 </LI> ........................ </OL>

6. <TABLE parameter>... </TABLE>

6.1. <TR parameter>....</TR>

6.2. <TD parameter>..</TD>